Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Обяви / Съобщения12.07.2017 г. О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието в/у околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Десислва Николаева Бошнакова има намерение да реализира инвестиционно предложение:
"Едноетажна стопанска постройка за селскостопанска продукция и инвентар", в ПИ 02563.17.174 в землището на с. Бангейци, община Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ- гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ-гр. Велико Търново, с адрес гр. В. Търново, ул. Н. Габровски" №68.

10.07.2017 г. О Б Я В А


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомяваме всички физически и юридически лица, че Веселин Косев Бонев има следното инвестиционно предложение:
"Отреждане на поземлен имот с идентификатор 81058.91.30 по КК на с. Черновръх, община Трявна за "хотелиерство", във връзка с промяна на фукционалното предназначение на заварена сграда с идентификатор 81058.91.30.1"
За целата е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ гр. Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 68.

07.07.2017 г. О Б Я В А


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомяваме всички физически и юридически лица, че "БТК" ЕАД има следното инвестиционно предложение:
"Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5362A, ул. "Бачо Киро" №9, гр. Трявна".
За целата е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ гр. Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 68.

05.07.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 394/05.07.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ - план за регулация и план за застрояване   за  УПИ ХІІІ, кв. 140 по плана на гр. Трявна, който по КК и КР на гр. Трявна е поземлен имот с идентификатор 73403.501.1847, с цел промяна на уличната регулация в участъка между о.т.645а -  о.т.646,  като същата се постави в съответствие с имотната граница на ПИ 73403.501.1847 и  отреждане на имота  „за производствени и обслужващи дейности“. 

19.06.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.4, ал2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически заинтерисовани лица, че "СКАЛГРАН" ЕООД има намерение да реализира строителство на сглобяеми къщи с дървена конструкция в ПИ 68823.503.12 по КК на с. Станчов Хан община Трявна. За целта е предоставена информация в РИОСВ - Велико Търново за вземане на решение за необходомоста от ОВОС. Всички които желаят да изразят мнение и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - Велико Търново с адрес гр. Велико Търново ул. Никола Габровски № 68.


19.06.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


До „Зевс Билдинг Инвест“ ООД, собственик на поземлен имот с идентификатор 81058.429.3 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Tрявна.
Уведомяваме Ви, че с протокол № 4/04.05.2017г. /т.7/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване  Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.429.7, собственост на „Агротрейд Плевен“ ЕООД с начин на трайно ползване – стопански двор в землището на с.Черновръх, общ. Трявна, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“. Същият се намира в Община Трявна, стая №207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът  подлежи на обжалване в  14  дневен срок от съобщението пред Община Трявна.


12.06.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


До Данчо Стефанов Цанев, собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1154  по кадастрална карта на гр. Трявна.
Уведомяваме Ви, че със заповед   № 275/16.05.2017г.  на Кмета на Община Трявна е одобрен Подробен устройствен план  /ПУП/ за ЧИ на ЗРП – план за застрояване за УПИ V-1157 и УПИ VІ-1157, кв. 61 по плана на гр. Трявна, собственост на „Фичев-текс“ ЕООД и „Рамона-2009“ ООД с цел отреждане на УПИ V-1157 „за обществено обслужване и производствени дейности“ и на УПИ VІ-1157 – „за обществено обслужващи дейности“. Същата се намира  се намира в Община Трявна, стая № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите.
Заповедта  подлежи на обжалване в  14  дневен срок от съобщението чрез Кмета на  Община Трявна до Административен съд  гр. Габрово.

07.06.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


До собствениците на поземлени имоти с идентификатори 81058.368.52 и 81058.368.54 по кадастралната карта на землище Черновръх, общ. Трявна.
Уведомяваме Ви, че с протокол № 4/04.05.2017г. /т.11/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване за ПИ с идентификатор 81058.368.214  в землището на с.Черновръх, общ. Трявна, с начин на трайно ползване – гробищен парк – публична общинска собственост. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

01.06.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трявна уведомява , че със Заповед № 315/31.05.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП /подробен устройствен план/ - план за регулация и план за застрояване за  УПИ ІІ-684, кв. 73 по плана на гр. Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.684 по кадастралната карта  и кадастралните регистри ,  с цел  обособяване на нов УПИ ІV с отреждане „за производство и търговия с хранителни изделия“. 

31.05.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява, че с Решение  № 81/15.05.2017г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  Подробен устройствен план  /ПУП/   – план за застрояване  и ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел.захранване за поземлен  имот  с идентификатор  02563.522.20 – земеделска земя по КК и КР на землище Бангейци, общ. Трявна, с цел промяна предназначението  на земята  за неземеделски нужди  с  отреждане  „За обществено обслужване“.    

29.05.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


ДО „ТРАНСИГНАЛ  В. Г.“ ЕООД,  СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕНИ  ИМОТИ  С ИДЕНТИФИКАТОРИ   81058.429.3  И  81058.429.8  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРНОВРЪХ,  ОБЩ. ТРЯВНА 
Уведомяваме Ви, че с протокол № 4/04.05.2017г. /т.7/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване  Подробен  устройствен план /ПУП/  - план за застрояване за  ПИ с идентификатор 81058.429.7, собственост на „Агротрейд Плевен“ ЕООД с начин на трайно ползване – стопански двор в землище Черновръх, общ. Трявна,  с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“.  Същият  се намира в община Трявна,  стая № 207,  ІІ етаж и може да се разгледа от  заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението пред Община Трявна.23.05.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 296/22.05.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ - план за регулация и план за застрояване  за  УПИ ІV-848, кв. 62 по плана на кв. Стоевци, гр. Плачковци,  с цел  промяна на УПИ ІV-848, като северозападната му регулационна линия се постави в съответствие с имотната граница на ПИ 848,  а останалата част от УПИ ІV-848 се отреди за озеленяване. 

18.05.2017 г.  О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Кирил Иванов Рашков  има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Изграждане на къща за гости“ в поземлен имот с индентификатор 02563.522.20 по КК и КР на с. Бангейци.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.11.05.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 264/10.05.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП /подробен устройствен план/ - план за регулация и план за застрояване за  ПИ с идентификатори 46512.438.6 и 46512.438.7 по кадастралната карта  и кадастралните регистри  на с. Малки Станчовци, общ. Трявна,  с цел  обединяване на двата имота и отреждането им „за жилищно строителство и обществено обслужване“.


05.05.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 258/05.05.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ - план за регулация   за  УПИ ХІ-242, кв. 125 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на североизточната му регулационна линия в съответствие с имотната граница на поземлен имот с идентификатор 73403.501.2839 съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Трявна и обособяване на нов УПИ  ХІІІ-2839 – за озеленяване. 

04.05.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


До Румяна Панайотова Денчева, собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.501.414.5 по кадастралната карта на гр. Трявна
Уведомяваме Ви, че с протокол  № 3/10.03.2017г. /т.11/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване  Подробен  устройствен план /ПУП/ - план за застрояване за ПИ с идентификатор 73403.501.415 по КК и КР на гр. Трявна, собственост на „Групова практика за първична дентална помощ – ВИП  ДЕНТА  БЪЧВАРОВ“ ООД,  с цел промяна отреждането му от "Автомивка"  в  „За обществено обслужване – здравеопазване“.  Същият се намира в  Община Трявна,  стая  № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът  подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението  пред  Община Трявна. 

21.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


До Пламен Атанасов Минчев, собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.98.2 по кадастраланата карта на гр. Трявна
Уведомяваме Ви, че с протокол № 3/10.03.2017г. /т.2/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване за ПИ с идентификатори 73403.98.157 и ПИ 37890.509.45 по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Трявна и с. Койчовци, собственост на Дамян Димитров Глухаров, с цел отреждане на двата имота „за обществено обслужване“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

21.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


До Данчо Стефанов Цанев, собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1154 по кадастралната карта на гр. Трявна. 
Уведомяваме Ви, че с протокол  № 3/10.03.2017г. /т.9/ на ОЕСУТ към Община Трявна  е допуснат за обявяване  Подробен  устройствен план /ПУП/  за ЧИ на ЗРП - план за застрояване за УПИ V-1157 и УПИ VІ-1157 от кв. 61 по плана на гр. Трявна, собственост на „Фичев – текс“ ЕООД и „Рамона-2009“ ООД, с цел отреждане на УПИ V-1157 „за обществено обслужване и производствени дейности“, а на УПИ VІ-1157 „за обществено обслужващи дейности“. Същият се намира в  Община Трявна,  стая  № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите. 
Проектът  подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението  пред  Община Трявна.  


20.04.2017 г. О Б Я В А

 На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  Петър Колев Петров има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Изграждане на жилищна сграда“ в поземлени имоти с индентификатори 73403.110.184, 73403.110.95, 73403.110.192 по КК и КР на гр. Трявна

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.

 


20.04.2017 г.  О Б Я В А

На основание чл.6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци“  в УПИ I, кв. 1 на гр. Плачковци

За целта е представена информация по приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  в РИОСВ - гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС, същата е обявена и на сайта на Община Трявна, като приложение към настоящата обява и на таблото на първия етаж на сградата на Община Трявна.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.” Н. Габровски” № 68.   


Приложение: Информация по приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.20.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


ДО ТОТКА ЦАНЕВА АНГЕЛОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 033001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЛАЧКОВЦИ
Уведомяваме Ви, че с протокол № 3/10.03.2017г. /т.8/ е допуснат за обявяване Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване, заявен от ЕТ „Стоян Делийски“ за разширяване площадката на ПИ  033025 с ПИ 033002 и ПИ 033008 в землището на гр. Плачковци, с цел обединяване на трите имота в един общ имот с отреждане „ За производствена и складова дейност“. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите. Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна.  

20.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява, че  с  Решение  № 55 от 03.04.2017г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  Подробен устройствен план  – план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 73403.88.150 по КК и КР на гр. Трявна – урбанизирана територия и разширение на площадката с поземлен имот с идентификатор 73403.88.153 – земеделска земя,  с отреждане на двата имота „ За жилищно строителство“. 

20.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява, че с Решение  № 53/03.04.2017г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  Подробен устройствен план  /ПУП/   – план за застрояване  за поземлен  имот  с идентификатор  02563.526.6 – земеделска земя по КК и КР на с.Бангейци, общ. Трявна, с цел промяна предназначението  на земята  за неземеделски нужди  с отреждане  „За жилищно  строителство“.    

20.04.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна  уведомява,  че  с Решение   №  54/03.04.2017 г.  Общински  съвет  Трявна  дава  съгласие за изработване  чрез възлагане  от заинтересованите лица  на  ПУП  –   план  за застрояване  за поземлен имот с идентификатор  81058.429.7  с начин на трайно ползване -  стопански  двор в землището на с. Черновръх, общ. Трявна, с цел  отреждане  на имота  „За жилищно строителство“.


29.03.2017 г.  О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Ели Цветанова Шойлева има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Изграждане на специализиран малък обект за дестилиране и площадка за дърва в УПИ XIII -1847 – произв. дейност, кв. 140 по плана на гр. Трявна, Община Трявна.“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.

 

27.03.2017 г. О Б Я В А

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализират инвестиционно предложение:

„Площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци“

УПИ  I, кв. 1 по плана на гр. Плачковци

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.
24.03.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 171/22.03.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / - план за застрояване  за  поземлен имот с идентификатор  36765.423.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Керените, общ Трявна,  с цел  отреждане на имота „за хотелиерство“.  

23.03.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е

ИНВ. Намерение: Поземлен имот с индентификатор 81058.261.22 по КК на с. Черновръх, Община Трявна да се отреди за „жилищно строителство“.


16.03.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


ДО ЖУЛИЕТА НЕЙЧЕВА КАЗАКОВА И СВЕТЛАН ДРАГАНОВ ДИНЕВ , СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИ  ИМОТИ   С ИДЕНТИФИКАТОРИ  73403.110.147  И  73403.110.145  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА, КВ.БОЖКОВЦИ

15.03.2017 г.  О Б Я В А

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „Стефан Вълчев-2005“ ЕООД имат намерение да реализират инвестиционно предложение:

„Жилищна сграда“

ПИ № 73403.88.150 и ПИ № 73403.88.153 по КК на гр. Трявна

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.10.03.2017 г.  О Б Я В А

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Стела Бонева Герганова и Благой Атанасов Герганов  имат намерение да реализират инвестиционно предложение:

„Къща за гости“

ПИ 36765.423.38 по КК на с. Керените, Община Трявна

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.
21.02.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трявна уведомява, че  с  Решение  № 7 от 25.01.2017г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване по служебен път на  Подробен устройствен план  – план за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 81058.368.214 в землище Черновръх, общ.Трявна с отреждане „ за гробищен парк“.

21.02.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трявна уведомява, че с Решение  № 6/25.01.2017г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  Подробен устройствен план  /ПУП/   – план за застрояване  за поземлен имот  с идентификатор  02563.48.108 – земеделска земя по КК и КР на с.Бангейци, общ. Трявна с цел промяна предназначението му за неземеделски нужди  с  отреждане  „За производствени  дейности  и  жилищно  строителство“.

20.02.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме всички граждани на общината, че Община Трявна, съвместно с „Елтехресурс” АД и „Екобатери” АД, организира събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори.


14.02.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 90/14.02.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  за ЧИ  на ЗРП  - план за застрояване за  УПИ Х-415 – автомивка,  кв. 119 по плана на гр.Трявна,  който по кадастралната карта  и кадастралните регистри   е  ПИ с идентификатор 73403.501.415,  с цел  промяна отреждането му от „автомивка“  в  „за обществено обслужване – здравеопазване“.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


относно прекратени категории на туристически обекти през месец януари 2017 г.

06.02.2017г. О Б Я В А

  На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Маргарита Желева Желева, Венцислав Петров Йорданов и Мадлен Александрова Александрова имат намерение да реализират инвестиционно предложение:

„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО “

ПИ 73403.503.61 по КК на гр. Трявна, Община Трявна, с административен адрес: гр. Трявна, кв. Хитревци

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.06.02.2017 г.     О Б Я В А

  На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че EMKO” ЕООД  има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Изграждане на котелна сграда за осигуряване на локално топлоподаване за производствени помещения на площадка Белица към Обособено производство Трявна „ЕМКО“ ЕООД, което ще се реализира в ПИ 000257 – земл. Станчов хан ЕКАТТЕ 68823, Община Трявна“

За целта е представена информация по приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  в РИОСВ - гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС, същата е обявена и на сайта на Община Трявна, като приложение към настоящата обява и на таблото на първия етаж на сградата на Община Трявна.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в 14 дневен срок в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.” Н. Габровски” № 68.

Приложение: Информация по приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС13.01.2017 г. ОБЯВА

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Звезделин Бъчваров  има намерение да реализира инвестиционно предложение: „Амбулатория за групова първична дентална помощ

11.01.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


ДО ЖУЛИЕТА НЕЙЧЕВА КАЗАКОВА СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР   73403.110.147  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

Уведомяваме Ви, че с протокол № 9/06.10.2016г. /т.5/ е допуснат за обявяване  Подробен  устройствен план  за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ, кв. 10 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна с цел поставяне границите на новообразуваните урегулирани поземлени имоти – ХVІІ и ХVІІІ в съответствие с имотните граници на поземлени имоти с идентификатори  73403.110.145,  73403.110.146  и 73403.110.182  по кадастралната карта на гр. Трявна. Същият  се намира в община Трявна,  стая № 207,  ІІ етаж и може да се разгледа от  заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението пред Община Трявна.

11.01.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трявна уведомява, че с Решение № 280 от 30.11.2016г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за разширение площадката на поземлен имот № 033025 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна /земеделска земя с променено предназначение/ с поземлени имоти с № 033002 и 033008, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя /ПИ № 033002 и 033008/ за неземеделски нужди, обединяване на трите имота в един общ с отреждане „за производствена и складова дейност“.

11.01.2017 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 21/09.01.2017 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП - план за регулация и план за застрояване за УПИ V – за здравен пункт, УПИ ІV-2020 и прилежащата улица от кв. 6 по плана на кв. Божковци, гр.Трявна, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота и формиране на нов УПИ ХІХ-95,184,192 с отреждане „за жилищно строителство“, като регулационните линии на новообразувания урегулиран поземлен имот се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатори 73403.110.95, 73403.110.184 и 73403.110.192 по КК на гр. Трявна.

11.01.2017 г. О Б Я В А - К О Н К У Р С


Община Трявна обявява конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на "Здравец" ЕООД - гр. Трявна, ЕИК 107564271, за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора

06.01.2017 г.  О Б Я В А

На основание чл.6 ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  Община Трявна има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Разширение на гробищен парк гр. Трявна, кв. Стояновци“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.С Ъ О Б Щ Е Н И Е


относно настъпилите промени в срока на издадените Удостоверения за категория на туристическите обекти 

28.12.2016 г.  О Б  Я  В  А


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и  юридически  лица, че „ЕМКО“  ЕООД  има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Изграждане на котелна сграда за осигуряване локално топлоподаване за производствени помещения на площадка Белица“ в ПИ 000257-Землище Станчов хан ЕКАТТЕ 68823, общ. Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС .
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – гр. Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №68.


В А Ж Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
                                                                               


На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в
населените места в землища с. Белица и с. Станчов хан, общ. Трявна

Съгласно Решение № РД-19-5/15.09.2016г. и Договор КД-1-95/27.10.2016г. започва процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Белица и с. Станчов хан, общ. Трявна.

Изпълнител на договора е СД „ Геоид-93-Колев и сие“, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, със заповед № 858/25.09.2001г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 41, ал. 5 от Наредба № 3, всеки собственик, съответно носителят на друго вещно право е длъжен:

  • Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, удостоверяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците поставяни от фирмата от унищожаване.
  • След представяне на акта за легитимация от фирмата изпълнител, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията.
  • Да предостави на фирмата изпълнител документи, удостоверяващи правата му върху имота, а именно:
  1. Копия на документи за собственост за имоти, сгради и самостоятелни обекти /апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др./
  2. Копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост / при наличност/

Документите могат да бъдат предоставяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.

Копията се обработват от администратори на лични данни и се подпечатват с печат „НЕВАЛИДНО, важи само за КККР“.

Копия на документи за собственост може да предоставите в открита приемна в сградата на кметствата:

с. Белица – от 18.01.2017г. до 22.01.2017г.

с. Станчов хан – от 25.01.2017г. до 29.01.2017г.

всеки работен ден:

от 08.30ч. до 12.30ч.

от 13.00ч. до 17.00ч.

както и на електронен адрес:

ЗА КОНТАКТИ:
СГКК – Габрово
Тел. 066/80 16 44
Факс: 066/86 03 73

СД „Геоид-93“
тел./факс: 066/ 80 40 45

02.12.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  Община Трявна има намерение да реализира инвестиционно предложение:
„Разширение на гробищен парк гр. Трявна, кв. Стояновци“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.


02.12.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

До Иванка Илиева Гаджурова и Снежанка Крумова Атанасова

02.12.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


ДО „АКТИВ ФАРМ“ ЕООД, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000202 и № 000203 В ЗЕМЛИЩЕ БЕЛИЦА, ОБЩ. ТРЯВНА

02.12.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


ДО МАРИЯ ТОНЧЕВА КОЕВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 066051 В ЗЕМЛИЩЕ БЕЛИЦА, ОБЩ. ТРЯВНА

01.12.2016 г.  О Б Я В А

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  “ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Инвестиции в трайни насаждения чрез създаване на крушова градина и изграждане на климатизирана сграда за съхранение и подготовка на собствена продукция за продажба и плътна ограда в УПИ IV-111, кв. 11, с. Станчов хан, Община Трявна, Област Габрово“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.

 

01.12.2016 г.  О Б Я В А

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  “ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Инвестиции в трайни насаждения чрез създаване на крушова градина и изграждане на климатизирана сграда за съхранение и подготовка на собствена продукция за продажба и плътна ограда в УПИ IV-111, кв. 11, с. Станчов хан, Община Трявна, Област Габрово“, като крушовата овощна градина ще се реализира в поземлен имот № 051013, землището на с. Бижовци, Община Трявна, местност „Бижовска мера“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.

 

01.12.2016 г.  О Б Я В А

 На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  “ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Инвестиции в трайни насаждения чрез създаване на крушова градина и изграждане на климатизирана сграда за съхранение и подготовка на собствена продукция за продажба и плътна ограда в УПИ IV-111, кв. 11, с. Станчов хан, Община Трявна, Област Габрово“, като крушовата овощна градина ще се реализира в поземлен имот с индентификатор 02563.13.21 по кадастрална карта и кадасрални регистри на с. Бангейци, община Трявна, местност „Горнака“.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.

Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.

 


28.11.2016 г.  О Б Я В А

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  “СТЕФАН ВЪЛЧЕВ-2005“ЕООД има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Жилищна сграда“, разположена в поземлен имот с индентификатор 73403.88.150 по КК на гр. Трявна, Община Трявна, местност „Висковското“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.


28.11.2016 г.  О Б Я В А

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  Станимир Колев Великов  има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Жилищна сграда“, разположена в поземлен имот с индентификатор 02563.526.6 по КК на с. Бангейци, Община Трявна, местност „Веленски завой“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.


28.11.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява, че с Решение № 257/03.11.2016г. Общински съвет Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73403.98.157 – земеделска земя по КК и КР на гр. Трявна с цел промяна предназначението му за неземеделски нужди и отреждането на ПИ 73403.98.157 и ПИ 37890.509.45 по КК и КР на с.Койчовци, общ.Трявна „За обществено обслужване“.

28.11.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява, че с Решение № 258 от 03.11.2016г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за разширение площадката на поземлен имот с идентификатор 81058.267.35 /земеделска земя с променено предназначение/ с поземлен имот с идентификатор 81058.267.41 по КК и КР на с.Черновръх, общ. Трявна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя /ПИ 81058.267.41/ за неземеделски нужди с отреждане на двата имота „за хотелиерство“.

23.11.2016   О Б Я В А


На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  “ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД  има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„ОВОЩНА ГРАДИНА“ (ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ) в ПИ № 051013 в землището на с. Бижовци, Община Трявна

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.23.11.2016   О Б Я В А

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  “ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД  има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„ОВОЩНА ГРАДИНА“ (ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ) в ПИ № 02563.13.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бангейци, Община Трявна

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.22.11.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


До Михаил Николов Добрев, собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.110.143 по Кадастрална карта на гр. Трявна 

22.11.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „EMKO” ЕООД  има намерение да реализира инвестиционно предложение:

16.11.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

за обществено обсъждане на Общ устройствен план на Община Трявна, придружен с екологична оценка
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Трявна съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица , че се организира обществено обсъждане на проект за ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПРИДРУЖЕН С ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА /ЕО/ КЪМ НЕГО.
Цялата документация може да се види всеки работен ден от 13.30 до 16.00 часа в стая 207 в сградата на Община Трявна или в този файл.
Общественото обсъждане ще се проведе на 19.12.2016г. от 17.00 часа в сградата на Община Трявна.
Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в сградата на Община Трявна се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи.

14.11.2016 г. О Б Я В А


Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че Георги Димитров Францов предвижда осъществяването на следното инвестиционно намерение:

„Автомивка, вулканизация и подмяна на гуми и кафене“,

което ще се реализира в УПИ XIII-432, кв. 120 по ЗРП на гр. Трявна /поземлен имот с идентификатор 73403.501.433 по КК И КР на гр. Трявна.  
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС. Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.08.11.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.110.147 ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с писмо № ТСУА2-16-001/27.10.2016г. на Община гр. Трявна е обявен Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ, кв. 10 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна с цел поставяне границите на новообразуваните урегулирани поземлени имоти – ХVІІ и ХVІІІ в съответствие с имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 73403.110.145, 73403.110.146 и 73403.110.182 по кадастралната карта на гр. Трявна. Същият се намира в община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

04.11.2016   О Б Я В А


от „Агротрейд Плевен" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Гео Милев", бл.113, вх. „Г" ет. 7 ап.59
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. Поземления имот с идентификатор 81058.429.7 се намира на територията на бившия стопански двор в с. Черновръх, местност Вареницат, общ. Трявна с трайно предназначение на територията - „земеделска", а начинът на трайно ползване - за стопански двор. Сградата намираща се в имота до момента е била използвана за офис към стопанския двор, а целта на предложението е тя да се използва като жилищна сграда.


24.10.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е
  
За провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 15.11.2016 г., 16.11.2016 г. и 17.11.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София

19.10.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е
  
   На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че ET “СТОЯН ДЕЛИЙСКИ“ има намерение да реализира инвестиционно предложение:
„Разширение на площадка на ПИ № 033025 с ПИ 033008 и ПИ 033002 в землището на гр. Плачковци и преотреждането на новообразувания имот за „За производствена и складова дейност“
   За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
   Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.

19.10.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 582/17.10.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП - план за регулация и план за застрояване за УПИ V-6 и УПИ VІ-6, кв.2 по плана на гр.Плачковци, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един – УПИ VІІ-6 с отреждане „за производствена дейност“.

19.10.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява, че със Заповед № 583/17.10.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за застрояване за УПИ V-1157 – за жилищно строителство и УПИ VІ-1157 – за обществено обслужващи дейности от кв. 61 по плана на гр. Трявна, с цел отреждане на двата имота „за обществено обслужване“.

19.10.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява, че с Решение № 224 от 28.09.2016г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване за разширение на площадката на поземлен имот с идентификатор 81058.383.1 /земеделска земя с променено предназначение/ с поземлен имот с идентификатор 81058.383.14 /земеделска земя/ по КК на с.Черновръх, общ Трявна с отреждане на двата имота „за обществено обслужване и селскостопанска дейност“.

19.10.2016 г. О Б Я В А - К О Н К У Р С


Община Трявна обявява конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Тревненска седмица“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107543940, за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


относно прекратени категории на туристически обекти през месец септември 2016 г.

10.10.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 22.11.2016 г. и 23.11.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София


10.10.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НАЛИЦА,
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ


26.09.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Уведомяваме всички граждани на общината, че Община Трявна, съвместно с „Елтехресурс” АД и „Екобатери” АД, организира събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори.


21.09.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Валери Спасов Пасев

Марияна Стефанова Пасева

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС уведомяваме всички заинтересувани  физически и юридически лица за инвестиционно предложение: Поземлен имот с идентификатор 07421.441.68 по кадастрална карта на с. Бърдени, Община Трявна да се отреди за „жилищно строителство“, във връзка с изграждане на жилищна сграда.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.


19.09.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ТРИМЕКС“ ООД има намерение да реализира инвестиционно предложение:
„Разширение на производствена сграда – предприятие за металообработване в УПИ VII – производствена дейност, кв. 104 по плана на гр. Трявна, по КК ПИ 73403.501.71“
 
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
 Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.


19.09.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

 
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „EMKO“ EOOД има намерение да реализира инвестиционно предложение:
„Площадка за 40 футови контейнери за метални части и заготовки за производство в площадка Белица“  - ПИ № 000257- земл. Станчов хан, ЕКАТТЕ 68823, Община Трявна – площадка Белица. За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.

12.09.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


До собственика (собствениците) на поземлен имот с идентификатор 73403.503.128 по кадастрална карта на гр. Трявна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


относно прекратени категории на туристически обекти през месец август 2016г.

01.09.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява, че със Заповед № 499/01.09.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 73403.563.184 и 73403.563.153 по КК и КР на гр. Трявна, с цел обединяването им в един общ имот с отреждане „за производствена и складова дейност“.

01.09.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 498/01.09.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП - план за регулация и план за застрояване за УПИ ХІ, ХІІ и ХІІІ от кв.10 по плана на кв.Божковци, гр.Трявна, с цел поставяне границите на новообразуваните урегулирани поземлени имоти ХVІІ и ХVІІІ в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатори 73403.110.145, 73403.110.146 и 73403.110.182 по КК на гр. Трявна.

31.08.2016г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Стоян Митев Стоянов има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Производствени дейности и жилищно строителство“ ,което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 02563.48.108 по КК и КР на с. Бангейци, Община Трявна, местност „Николчева ливада“.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.


31.08.2016г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно настъпилите промени в срока на издадените Удостоверения за категория на туристически обекти

17.08.2016г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

10.08.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 454/08.08.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП  - план за регулация и план за застрояване  за   УПИ VІ-68, VІІ-68, VІІІ-68 и ІХ-72, кв.7 по  плана на кв.Хитревци, гр.Трявна, представляващи поземлени имоти с идентификатори  73403.503.80,  73403.503.82,  73403.503.83,  73403.503.84 и  73403.503.211 по КК на гр.Трявна , с цел образуването на два нови урегулирани поземлени имот – УПИ VІ-80 и УПИ ХV-82,83,84,211 с отреждане „за жилищно строителство“. 

10.08.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява , че със Заповед № 452/08.08.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/  - план за регулация  за  УПИ ІV-58, кв.6 по плана на с.Енчовци, общ.Трявна,  с цел  поставяне на регулационните линии на УПИ ІV-58 в съответствие с имотните граници на ПИ 58, кв.6. 

10.08.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна уведомява,  че със Заповед  №  453/08.08.2016 г. на Кмета  на  община Трявна  е  допуснато   изработване  чрез възлагане от заинтересованите лица  на  ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен  и регулационен план/  – план за регулация  и план  за застрояване  за част от кв. 46 по плана на кв.Късовци, гр.Плачковци, с цел поставяне на регулационните линии на УПИ І-656а по съществуващите имотни граници на ПИ 656а и ПИ 1094, като уличната регулация в участъка на двата имота не се променя.

05.08.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Становище по еклогична оценка на предварителен проект на общ устройствен план на община Трявна


03.08.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

„РАДОСТ 85“ ЕООД
Със седалище и адрес на управление:  гр.Варна ж.к. к.к.Златни пясъци, ресторант “Цигански табор”
На основание чл.4 ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС уведомяваме всички заинтересувани физически и юридически лица за инвестиционното предложение на дружеството: Разширение на площадката на ПИ с идентификатор 81058.267.35 (земеделска земя с променено предназначение за изграждане на обект Хотелиерство- 3 броя къщи за гости и ресторант) с ПИ с идентификатор 81058.267.41 (земеделска земя) по кадастралната карта на землище Черновръх общ. Трявна“
Писмени становища могат да са депозират в Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново ул. Н. Габровски №68.


03.08.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЛИЦА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ ПО ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ, ВОЕННОМОРСКИТЕ  СИЛИ И ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ 2016 Г.


26.07.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

„ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД
Във връзка с чл. 4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че „ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД предвижда осъществяването на следното инвестиционно намерение:
„Овощна градина“, което ще се реализира в поземлен имот 094225, землището на гр. Плачковци, Община Трявна, местност „Кладенеца“.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.


26.07.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

„ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД
Във връзка с чл. 4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че „ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД предвижда осъществяването на следното инвестиционно намерение:
„Овощна градина“, което ще се реализира в поземлен имот 051013, землището на с. Бижовци, Община Трявна, местност „Бижовска мера“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.


26.07.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

„ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД
Във връзка с чл. 4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че „ДИМ ИНВЕСТ 16“ ЕООД предвижда осъществяването на следното инвестиционно намерение:
„Овощна градина“, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 02563.13.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бангейци, Община Трявна, местност Горнака.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.


15.07.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Преустройство на съществуващи производствени сгради в сгради за търговия“
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


относно прекратени категории на туристически обекти през месец юни 2016г.

 07.06.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 376/06.07.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП  - план за регулация и план за застрояване  за   УПИ І-жилища,производствени и обслужващи дейности,  кв. 3  по плана на кв.Божковци, гр. Трявна, с цел разделянето му на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ІІІ с отреждане „за производствени дейности“ и УПИ ІV с отреждане „за обслужващи дейности“ и промяна на уличната регулация в участъка о.т.4 – о.т.5.24.06.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира инвестиционно предложение:
„Площадка за предварително съхраняване и оползотворяване на строителни отпадъци“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.23.06.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че със Заповед № 343/23.06.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП  - план за регулация и план за застрояване  за   УПИ VІ-1951, кв. 1 по плана на кв.Божковци, гр. Трявна, с цел изместване на южната регулационна линия по съществуващата имотна граница, съгласно одобрената кадастрална карта. 

23.06.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


До собствениците на поземлени имоти: № 241, 242 и 255, кв. 27 по плана на с. Скорците, Община Трявна

13.06.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че в 16:00 часа  на 27 юни 2016г. (понеделник) в зала 403 в сградата на Община Трявна, ще се проведе среща на дърводобивните и строителни фирми извършващи дейност на територията на Община Трявна

08.06.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛА ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

07.06.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е

НЕДА ДОЙЧЕВА МАНЕВА, СОБСТВЕНИК   НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.366.3  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ЧЕРНОВРЪХ,  ОБЩ.   ТРЯВНА


27.05.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Инвестиционно предложение къща за гости на Донка Попова

20.05.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на общ устройствен план на община Трявна
Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4

17.05.2016 г. О Б Я В Л Е Н И Е


ДО   СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ :  № 241;  № 242 и  № 255,  КВ. 27  ПО ПЛАНА НА С. СКОРЦИТЕ,  ОБЩ.   ТРЯВНА

Уведомяваме Ви, че с протокол № 4/14.04.2016г. /т.12/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване на заинтересованите Подробен устройствен план  /ПУП/ за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-241, УПИ ІІ-235 и УПИ ІІІ-240, кв. 27 по плана на с. Скожрците, гр.Трявна, с цел обединяване  на УПИ ІІ-235 и УПИ ІІІ-240, собственост на Людмила Миткова Анкова в един общ  УПИ V-235,240  с отреждане  „за хотелиерство“. 
Същият се намира в Община Трявна, стая № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите.
 Проектът подлежи на обжалване в  14  дневен срок от съобщението пред Община Трявна.


16.05.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Светла Дамянова Глухарова има намерение да реализира инвестиционно предложение:
„Цех за замразяване и съхранение на плодове“ в УПИ IV-111, кв. 11, с. Станчов хан, Община Трявна
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.”Н. Габровски” № 68.11.05.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


ДО АНТОН ДРАГОМИРОВ НЕНЧЕВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.503.5 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА

09.05.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


О Б Я В А На основание чл.6 ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„Укрепване на бреговете на дере в кв. 125, гр. Трявна“

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.” Н. Габровски” № 68.

П Р О Т О К О Л


Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № 215 от 20.04.2016г. на кмета на Община Трявна, на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗС) и в изпълнение на решение № 85 от 29.02.2016г. на Общински съвет - Трявна.

05.05.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че със Заповед № 248/04.05.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІІ-1394,1356, кв. 26 по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна, с цел образуване на нови УПИ VІІІ-1394 – за „техническа инфраструктура“ и УПИ ІХ-1356 – за „предимно производствена дейност“, като регулационната линия между тях се постави по имотната граница между двата имота.

04.05.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че със Заповед № 243/03.05.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план / - план за регулация и план за застрояване за част от УПИ ХХІ – за детски дом от кв. 4 по плана на кв. Хитревци, гр. Трявна, представляваща ПИ 43, кв.4 по ЗРП на кв.Хитревци и поземлен имот с идентификатор 73403.503.61 по КК и КР на гр.Трявна, с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“.

04.05.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че със заповед № 424/03.05.2016г. на кмета на Община Трявна е допунато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП (подробен устройствен план) за ЧИ (частно изменение) на ЗРП - план за регулация и план за застрояване за част от кв. 11 по плана на с. Станчов хан, общ. Трявна с цел разделяне на УПИ I-111 на два урегулирани поземлени имота: УПИ IV-111 с отреждане "за производствена и складови дейности" и УПИ V-111, за който се запазва отреждането "за хотелиерство".

04.05.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


До собственика (собствениците) на поземлен имот с идентификатор 73403.503.4 по кадастрална карта на гр. Трявна

27.04.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


До Неда Дойчева Манева, собственик на Поземлен имот с идентификатор 81058.366.3 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна

26.04.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


Община Трявна съобщава, че в бр. 31/19.04.2016г. на Държавен вестник е обнародвано Решение № 111/24.03.2016г. на Общински съвет Трявна за одобряване на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване за частично изменение на застроителен и регулационен план за УПИ IX, кв. 68 и УПИ I-789и УПИ II-790, кв. 62б по плана на гр. Трявна. Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник пред Административен съд Габрово, чрез Община Трявна.

20.04.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е


ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
Със Заповед № ОХ – 297/06.04.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски, както следва:

13.04.2016г. О Б Я В Л Е Н И Е
 
На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Людмила Миткова Анкова има намерение да реализира инвестиционно предложение:    П Р И Л О Ж Е Н И Е
 
 
На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че Община Трявна има намерение да реализира инвестиционно предложение:
 
 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА ,
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
Със Заповед № ОХ – 195/11.03.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба от Военновъздушните сили както следва:
 
 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА ,
ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ
Със Заповед № ОХ – 214/15.3.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част, както следва:
 
 
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 172/25.03.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / - план за застрояване  за   имот  № 000168 – стопански двор в землището на  с.Радевци, общ. Трявна,  с цел  отреждането на имота за  „ за хотелиерство“.
 
 
ДО АНТОН ДРАГОМИРОВ НЕНЧЕВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.503.5 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
 
 
ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.267.44 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
 
 
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 162/22.03.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване по служебен път на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за регулация с цел осигуряване достъп през УПИ ІХ-16 до УПИ ІV-16 и УПИ ІІІ-16, кв. 2 по плана на с. Белица, общ. Трявна.
 
 
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 163/22.03.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП - план за регулация и план за застрояване за част от кв. 27 по плана на с.Скорците, общ.Трявна с цел обединяване на УПИ ІІ-235 и УПИ ІІІ-240 в един общ УПИ V-235,240 с отреждане „за хотелиерство“.
  
 
ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.503.4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА 
 
18.03.2016г. О Б Я В А
 
 
18.03.2016г. О Б Я В А
 
 
 
относно прекратени категории на туристическии обекти през месец февруари 2016г.
 
11.03.2016г. О Б Я В А
 
 
 
До собственика (собствениците) на ПИ с идентификатор 73403.502.2118 по КК на гр. Трявна, кв. Божковци
 
 
ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 81058.267.44 ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА НА С. ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА
 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за "Изграждане 4 бр. къщи за гости и водоизточник на подземни води за битово водоснабдяване в ПИ № 73403.24.10, местност Мерата, гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово"
 
 
относно прекратени категории на туристическии обекти през месец януари 2016г. 
 
 
Уведомяваме  Ви,  че със Заповед  №  40/27.01.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите  лица на  ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за застрояване  за УПИ  ХІІІ–632,  кв. 75 по плана на гр.Трявна,  с цел отреждане на имота „за хотелиерство“.
 
 
Уведомяваме  Ви,  че със Заповед  №  39/27.01.2016 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите  лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ І-461, кв.102  по плана на гр. Трявна, който по кадастралната карта и кадастралните регистри е ПИ с идентификатор 73403.501.461, с цел поставяне на западната регулационна линия в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ 73403.501.461.
 
 
до собствениците на поземлени имоти с идентификатори 02563.49.59 и 02563.108.120 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бангейци, общ. Трявна
 
 
О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
 
 
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища 
в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора
 
 
относно прекратени категории на туристическии обекти през месец декември 2015г.
 
 
относно настъпилите промени в срока на издадените Удостоверения за категория на туристически обекти
 
 
Уведомяваме Ви, че с Решение № 66 от 22.12.2015г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване за ЧИ на парцеларен план за поземлен имот 000076 – стопански двор в землището на с.Белица, общ.Трявна с цел отреждане на имота за „производствена дейност“. 
 
 
Уведомяваме Ви, че с Решение № 65 от 22.12.2015г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларни планове за трасета на довеждащите инженерни мрежи за захранване на разширение площадката на поземлен имот с идентификатор 02563.33.104 с поземлен имот 02563.33.103 по кадастралната карта на с.Бангейци, общ.Трявна.
 
Обявление

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ДО   МАРИЙКА НЕНКОВА ДЕСКОВА, СОБСТВЕНИК  НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.789  ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА НА   ГР. ТРЯВНА 

 

Уведомяваме Ви, че с протокол № 16/12.11.2015г. /т.1/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване на заинтересованите Подробен устройствен план  /ПУП/ за ЧИ на ЗРП - план за застрояване и план за регулация за УПИ ІХ, кв. 68, собственост на Храм „Св.Георги“, с цел да отпадне улица с о.т.470 – о.т.475. При корекцията на уличната регулация, същата се поставя в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ 685, ПИ 789 и ПИ 790.Същият се намира в Община Трявна, стая № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите. Проектът подлежи на обжалване в  14  дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

 Обявление

         Уведомяваме Ви, че със заповед № 662/23.12.2015г. на Кмета на Община Трявна  е одобрен   Подробен устройствен план  /ПУП/ - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.510.1 с.Белица, мах. Михаилчетата, общ.Трявна, собственост на „Беличански къщи “ ЕООД, с цел отреждане на имота  за „хотелиерство“

Същият  се намира в Община Трявна,  стая  № 207 ,  етаж  ІІ и може да се разгледа от  заинтересованите.

        Заповедта  подлежи на обжалване в  14  дневен срок  от съобщението пред  Административен съд Габрово. 

 

Обявление


         Уведомяваме Ви, че със заповед № 663/23.12.2015г. на Кмета на Община Трявна  е одобрен   Подробен устройствен план  /ПУП/ - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 03513.510.2 с.Белица, мах. Михаилчетата, общ.Трявна, собственост на „Беличански къщи “ ЕООД, с цел отреждане на имота  „за обществено обслужване и жилищно строителство“

Същият  се намира в Община Трявна,  стая  № 207 ,  етаж  ІІ и може да се разгледа от  заинтересованите.

       Заповедта  подлежи на обжалване в  14  дневен срок  от съобщението пред  Административен съд Габрово. 

  


Обявление

Уведомяваме Ви, че  с  Решение  № 23 от 08.12.2015г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.267.35 по кадастралната карта на с.Черновръх, общ.Трявна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за хотелиерство“ – строеж на три броя къщи за гости и ресторант и ПУП – парцеларен план за трасета на довеждащите инженерни мрежи.Обявление

 

Уведомяваме Ви, че  с  Решение  № 24 от 08.12.2015г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  Подробен устройствен план  – план за застрояване за поземлен имот 033025, землище Плачковци, общ.Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за складова база за дървен материал“ и при необходимост изработване на парцеларни планове за трасета на довеждащите проводи на техническата инфраструктура.Обявление

Уведомяваме Ви, че с Решение № 22 от 08.12.2015г.  Общински съвет - Трявна дава съгласие за   изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване и ПУП - парцеларен план за  трасета на довеждащите инженерни мрежи за поземлен имот с идентификатор 36991.427.25 в с.Кисийците, общ.Трявна, отреден за „хотел и винарна“, във връзка с разширение площадката на имота и включване в границите му на ПИ 81058.383.4 по КК и КР на с.Черновръх, общ.Трявна и отреждането им за „хотел, винарна и трафопост“.

 


10.12.2015г. О Б Я В Л Е Н И Е
 
ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02563.108.120 ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА НА С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
 
Уведомяваме Ви, че с протокол № 18/30.11.2015г. /т.1/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване на заинтересованите Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване за ПИ с идентификатори 02563.108.89 и 02563.108.90 по кадастралната карта на с. Бангейци, общ. Трявна, собственост на ЕТ „Добринка Иванова 2011“, с цел обединяване на двата имота и отреждането им „за хотелиерство“.
Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите. 
Проектът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Община Трявна.
 
 
ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02563.108.59 ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА НА 
С. БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА
 
Уведомяваме Ви, че с протокол № 18/30.11.2015г. /т.1/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване на заинтересованите Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване за ПИ с идентификатори 02563.108.89 и 02563.108.90 по кадастралната карта на с. Бангейци, общ.Трявна, собственост на ЕТ „Добринка Иванова 2011“, с цел обединяване на двата имота и отреждането им „за хотелиерство“. 
Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, ІІ етаж и може да се разгледа от заинтересованите. 
Проектът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.
 
08.12.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед  №  587/02.12.2015 г. на Кмета  на  община Трявна е допуснато   изработване  чрез възлагане от заинтересованите  лица на  ПУП  – план за застрояване  за УПИ ХІ –26  и  УПИ ХІІ-27,28,  кв. 26 по плана на с.Радевци, общ.Трявна, с цел промяна начина на застрояване между два имота от свързано в два имота в свободно.

08.12.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 588/02.12.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / - план за застрояване  за   ПИ 23279.503.7  с.Драгневци, общ. Трявна,  с цел отреждане на имота „за жилищно строителство и селскостопански дейности“.


03.12.2015 г. О Б Я В А

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  ЕТ „Стоян Делийски“  има намерение да реализира инвестиционно предложение:

Допускане и одобряване на ПУП – парцеларен план за довеждащо ел. трасе за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ПИ 033025 по КВС на землището на гр. Плачковци.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.” Н. Габровски” № 68.

03.12.2015 г. У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че поради извършване на планови ремонти на железен път по IV-та главна ж.п. линия Русе-Горна Оряховица-Подкова се налага пълно прекъсване на движението на ППС както следва:
>    в района на прелез на км. 165+514 в района на гара Царева ливада от 08,00 до 15,00 ч. на дата 04.12.2015г. по път от републиканската пътна мрежа III-609 свързващ Царева ливада и Трявна.
>    в района на прелез на км. 176+687 в междугарието Трявна - Плачковци от 08,00 до 15,00 ч. на дата 07.12.2015г. свързващ гр.Трявна и Болницата
>    в района на прелез на км. 178+994 в междугарието Трявна - Плачковци от 08,00 до 15,00 ч. на дата 08.12.2015г. по път от републиканската пътна мрежа III-552 свързващ Габрово и Трявна.
>    в района на прелез на км. 175+785 в района на гара Трявна от 08,00 до 15,00 ч. на дата 09.12.2015г. в района на автогарата.

01.12.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е

ДО  КРАСИМИР ЙОВЧЕВ КЪНЕВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  С  ИДЕНТИФИКАТОР 5010002,   ЗЕМЛИЩЕ БИЖОВЦИ, МЕСТНОСТТА „НАД ТРАФОПОСТА“ ПО ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ, ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД  № 174/09.07.2003Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ОБЛ. ГАБРОВО

Уведомяваме Ви, че със заповед  № 576/27.11.2015г. на Кмета на Община Трявна е одобрен   Подробен устройствен план – план за застрояване и ПУП – парцеларен план за ПИ 048003 в  землище с.Бижовци, общ. Трявна, собственост на Росен Митков Иванов, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – “за обществено обслужване“.
    Заповедта подлежи на обжалване в  14  дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд Габрово.


30.11.2015 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на разпоредбите на чл. 60, ал. 2 от Закона за защитените територии, Министерство на околната среда и водите уведомява, че на 17.12.2015 г. (четвъртък) от 10,30 ч. в зала „Партер" на Министерство на околната среда и водите (сградата на ул. "Уилям Гладстон" № 67) ще бъде проведено заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) - специализиран състав по планове за управление на защитени територии.
На заседанието на ВЕЕС ще бъде разгледан проект на план за управление на Природен парк "Българка".
Проектът на план за управление на Природен парк "Българка" е на разположение за запознаване в Министерство на околната среда и водите, сградата на бул. "Мария Луиза" 22, стая 109 и на страницата на Министерство на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/) в сектор /Природа/, /Защитени територии/, /Обща информация/).
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


30.11.2015 г. О Б Я В А 

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  Марина Димитрова Брънекова има намерение да реализира инвестиционно предложение:

„ТРИ КЪЩИ ЗА ГОСТИ”, което ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 81058.366.8 по КК на с.Черновръх, община Трявна.

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ - гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.” Н. Габровски” № 68.


27.11.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е

ДО  ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ЗАЙКОВА И ЖИВКО ИВАНОВ ЗАЙКОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 21378.424.31  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА  С. ДОБРЕВЦИ,  ОБЩ. ТРЯВНА

Уведомяваме Ви, че със заповед № 479/29.10.2015г. на Кмета на Община Трявна  е одобрен   Подробен устройствен план - план за застрояване и ПУП – парцеларен план за ПИ   с идентификатор 21378.424.63 с. Добревци, общ. Трявна, собственост на Йовиян Красимиров Йонков, с цел отреждане на имота за „хотелиерство“.
Същият  се намира в Община Трявна,  стая  № 207 ,  етаж  ІІ и може да се разгледа от  заинтересованите.
Заповедта  подлежи на обжалване в  14  дневен срок  от съобщението пред  Административен съд Габрово. Заповед РД-ЗА-104 с.Бангейци
Заповед РД-ЗА-105 с.Белица
Заповед РД-ЗА-106 с.Бижовци
Заповед РД-ЗА-107 с. Енчовци
Заповед РД-ЗА-108 гр.Плачковци
Заповед РД-ЗА-109 с.Престой
Заповед РД-ЗА-110 с.Радевци
Заповед РД-ЗА-111 с.Станчов хан
Заповед РД-ЗА-112 гр.Трявна
Заповед РД-ЗА-113 с.Фъревци
Заповед РД-ЗА-114 с.Черновръх24.11.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 536/19.11.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / - план за застрояване  за  имот  № 02563.108.90 и ПИ 02563.108.89 с.Бангейци, общ. Трявна,  с цел обединяване на двата имота и отреждането им  за /хотелиерство/.

24.11.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ОБЩ  УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН  НА ОБЩИНА  ТРЯВНА
   
        На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Трявна съобщава на всички заинтересовани  физически и юридически лица , че във връзка с процедиране на Предварителен проект на  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН   /ОУП/ НА ОБЩИНА ТРЯВНА  се организира обществено обсъждане.
        Цялата документация може да се види всеки работен ден от 13.30 до 16.00 часа в зала 403 в сградата на Община Трявна.
       Общественото обсъждане ще се проведе на 10.12.2015г.  от 14.00 часа в сградата на Община Трявна.
       Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане,  в сградата на Община Трявна се приемат и писмени мнения,  възражения и въпроси, относно посочените документи.

24.11.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е
ДО   СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ГРАНИЧЕЩИ С    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 03513.510.1     С. БЕЛИЦА,    М. МИХАИЛЧЕТАТА, ОБЩ. ТРЯВНА 

Уведомяваме Ви, че с протокол № 16/12.11.2015г. /т.4/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване на заинтересованите Подробен устройствен план  /ПУП/ - план за застрояване за ПИ с идентификатор 03513.510.1 с.Белица, м.Михаилчетата, общ.Трявна, собственост на „Беличански къщи“ ЕООД, с цел отреждане на имота за „хотелиерство“. 
Същият се намира в Община Трявна, стая № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в  14  дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

24.11.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед  №  535/19.11.2015 г. на Кмета  на  община Трявна е допуснато   изработване  чрез възлагане от заинтересованите  лица на  ПУП  – план за регулация, план за застрояване и РУП /работен устройствен план/ за УПИ ІІІ – жилищно строителство и търговия, кв.86 по плана на гр. Трявна, с цел поставяне на регулационните линии  в съответствие с имотните граници на ПИ 688, ПИ 689, ПИ 690, ПИ 691, ПИ 692, ПИ 693, ПИ 694  ПИ 695 и ПИ 468.

24.11.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е

ДО   СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ГРАНИЧЕЩИ С    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 03513.510.2     С. БЕЛИЦА, М. МИХАИЛЧЕТАТА, ОБЩ. ТРЯВНА 

Уведомяваме Ви, че с протокол № 16/12.11.2015г. /т.5/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване на заинтересованите Подробен устройствен план  /ПУП/ - план за застрояване за ПИ с идентификатор 03513.510.2 с.Белица, м. Михаилчетата, общ. Трявна, собственост на „Беличански къщи“ ЕООД, с цел отреждане на имота за „обществено обслужване и жилищно строителство“. 
Същият се намира в Община Трявна, стая № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите.
    Проектът подлежи на обжалване в  14  дневен срок от съобщението пред Община Трявна.


23.11.2015 г.  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме всички граждани на общината, че Община Трявна, съвместно с „Елтехресурс” АД и „Екобатери” АД, организира събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори.
На 18.12.2015 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, и негодни за употреба батерии и акумулатори, което ще бъде извозено от домовете Ви напълно безплатно след  предварително подаване на заявка на телефон: 0677 6 24 96 / 116. Събирането на старите уреди, батерии и акумулатори ще се извършва от „Елтехресурс” АД и  „Екобатери” АД
В момента има кампания и всички физически лица предали електрически или електронен уред, получават карта-подарък за магазин Технополис. Картите са валидни до края на 2016 година и са в размер от 2 до 10 лв. според предадения уред. Колкото повече уреди се предават, толкова повече карти-подарък се получават.
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете и административните, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници - ел. печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.
Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори на Община Трявна.

23.11.2015 г.  О Б Я В А

    На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  „АЛФА – МНД“ ООД има намерение да реализира инвестиционно предложение:
”Разширение, модернизация, преустройство и реконструкция на ферма за отглеждане на млечни овце с приплоди, което ще се реализира в имот № 000076 в земл. на с. Белица, Община Трявна“.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.” Н. Габровски” № 68.

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС


19.11.2015 г. О Б Я В А

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че  Людмила Миткова Анкова има намерение да реализира инвестиционно предложение:
”Хотел, винарна с дестилерия и  трафопост” в ПИ с идентификатор 36991.427.23 по КК на с. Кисийците и разширение на площадката с  ПИ с идентификатор 81058.383.4 по КК на с. Черновръх, Община Трявна.
За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.” Н. Габровски” № 68.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС16.11.2015 г. О Б Я В А

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

О Б Я В А


    На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализира инвестиционно предложение:”Програма за опазване на околната среда на Община Трявна и Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна ”


За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.” Н. Габровски” № 68.16.11.2015 г. О Б Я В А

ЕТ „СТОЯН ДЕЛИЙСКИ" гр.Трявна, ул.Христо Ботев №64

На основание чл.4 ал.2 от Наредба за оценка по ОВОС уведомявам всички физически и юридически лица за инвестиционно предложение: Имот №033025 в землището на гр.Плачковци, Община Трявна ще се отреди „за складова и обслужваща дейност" за изграждане на обект: „Открита и закрита складова база за дървен материал".
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ-В.Търново, ул.Н.Габровски №68.


11.11.2015 г. О Б Я В А  Цветелина Цанева Цанева.

11.11.2015 г.  О Б Я В А  Изграждане на водоизточник на подземни води за питейно битово водоснабдяване на 4 бр. къщи за гости в ПИ 73403.24.10, местност Мерата, гр. Трявна, обл. Габрово "А и Т Трейдинг" ООД.

04.11.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е  До собственика/ собствениците на поземлен имот с идентификатор 02563.108.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бангейци, общ. Трявна.


03.11.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е  До собственика на поземлен имот с идентификатор 81058.429.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черновръх, общ. Трявна, местността "Вареницата".

03.11.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е   До собственика на поземлени имоти с идентификатори 81058.429.14 и 81058.429.37, землище Черновръх, общ. Трявна, местността "Вареницата".

02.11.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

  Уведомяваме  заинтересованите,  че със заповед  № 486/30.10.2015 г. на Кмета на община гр. Трявна е одобрен  Подробен  устройствен план  за частично изменение на ПУП  - план за застрояване за УПИ ІІ-2305 и УПИ ІХ-2305, кв. 23 по плана на гр. Трявна, които по кадастралната карта и кадастралните регистри са поземлени имоти с идентификатори  73403.501.2447 и 73403.501.2450. Същата  се намира в стая № 207 ІІ етаж и може да се разгледа от  заинтересованите.

Заповедта подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението чрез Кмета на община Трявна до Административен съд- гр. Габрово.


02.11.2015 г. ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯайла29.10.2015 г. О Б Я В А

ОБЯВА

ЛЮДМИЛА МИТКОВА АНКОВА гр.София, ул.Хаджи Димитър №11, ет.5, ап.8

На основание чл.4 ал.2 от Наредба за оценка по ОВОС уведомявам всички физически и юридически лица за инвестиционно предложение: 1.Поземлен имот с идентификатор 36991.427.23 по кадастралната карта на с.Кисийците, Община Трявна да се отреди „за хотел и винарна"; 2.Да се разшири площадката на имота върху земеделска земя-ПИ с идентификатор 81058.383.4 по кадастралната карта на с.Черновръх, Община Трявна за изграждане на обекти:хотел, винарна и дестилерия.
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ-В.Търново, ул.Н.Габровски №68.

29.10.2015 г.                     О Б Я В Л Е Н И Е
ДО  КРАСИМИР ЙОВЧЕВ КЪНЕВ,  СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  № 5010002 ,   ЗЕМЛИЩЕ БИЖОВЦИ, МЕСТНОСТТА  „НАД ТРАФОПОСТА“  ПО ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ, ОДОБРЕН  СЪС ЗАПОВЕД  № 174/09.07.2003г. НА ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ  ОБЛ. ГАБРОВО.

  Уведомяваме Ви, че с протокол № 15/22.10.2015г. /т.1/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване  Подробен устройствен план – план за застрояване и ПУП – парцеларен план  за ПИ 048003 в землището на с.Бижовци, общ. Трявна,  собственост на  Росен Митков Иванов,  с цел отреждане на имота за обществено обслужване /къща за гости/.

  Същият се намира в Община Трявна, стая № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в  14  дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

29.10.2015 г.                            О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 475/29.10.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП  /подробен устройствен  план / - план за застрояване  за  имот  № 36991.427.25 с.Кисийците, общ. Трявна,  с цел отреждане на имота за обществено обслужване /хотел и винарна/.


26.10.2015 г. О Б Я В А  За приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в националната гвардейска част.

22.10.2015 г. О Б Я В А На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализира инвестиционен проект:

”ЖП линия № 4 Русе – Подкова – реконструкция – Аварийно укрепване на земно – скален откос от км. 174+280 до км. 174+546 в междугарието Царева Ливада - Трявна”

За целта е представена информация в РИОСВ гр. Велико Търново за вземане на решение за необходимостта от ОВОС.
Всички, който желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул.” Н. Габровски” № 68.15.10.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед  №  442/14.10.2015 г. на Кмета  на  община Трявна е допуснато   изработване  чрез възлагане от заинтересованите  лица на  ПУП  – план за регулация  и план за застрояване за УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ от кв. 1 по плана на кв.Хитревци, гр. Трявна, с цел отпадане на УПИ ІІІ и промяна на западната регулационна граница на УПИ ІІ, като същата се постави в съответствие със съществуващата имотна граница на ПИ с идентификатор  73403.503.2.  За ПИ 73403.503.2  да се отреди ново УПИ ІІ – за жилищно строителство.


14.10.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед  №  438/09.10.2015 г. на Кмета  на  община Трявна е допуснато   изработване  чрез възлагане от заинтересованите  лица на  ПУП -  план за регулация и план за застрояване за УПИ  ІV-2114 и УПИ ІХ-2117, кв. 25 по плана на кв. Божковци,  общ. Трявна, с  отреждане на два имота за „жилищно строителство“.14.10.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е


ДО  ХРАМ „СВ.АРХ.МИХАИЛ“ , СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. ФЪРЕВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА,  ГРАНИЧЕЩ С ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 76220.515.19  В   С. ФЪРЕВЦИ.Уведомяваме Ви, че със заповед  № 435/08.10.2015г.  на Кмета на Община Трявна   е одобрен  Подробен устройствен план – план за застрояване  за ПИ 76220.515.19 с. Фъревци, общ. Трявна, собственост на „ФЪРЕВЦИ“ ЕООД, с отреждане на имота „за складова и селскостопанса дейности“.
    Заповедта подлежи на обжалване в  14  дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна пред Административен съд гр. Габрово. 14.10.2015г.
гр. Трявна


14.10.2015 г. Заповед за определяне районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Трявна през 2016 г.12.10.2015 г.   СЪОБЩЕНИЕ


СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите и във връзка със заявление с вх. № ПВ4-00043/09.06.2015г. за изменение на разрешително №13140207/03.10.2012г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район", обявявам следното съобщение:

С подаденото заявление с вх. № ПВ4-00043/09.06.2015г. е депозирано искане за изменение в параметрите на разрешителното в част: „Място/места на заустването, надморска височина и географски координати", „Място/места за собствен мониторинг", „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване" - количество на заустваните отпадъчни води по потоци и в част „Преливници към смесена канализационна система ".
08.10.2015 г.
О Б Я В Л Е Н И Е   

Уведомяваме Ви, че  с  Решение  № 168 от 24.09.2015г. Общински съвет - Трявна разрешава изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  Подробен устройствен план – план за застрояване за частично изменение на подробен устройствен план за разширение на площадката на поземлен имот с идентификатор 02563.33.104 /земеделска земя с променено предназначение/ с поземлен имот с идентификатор 02563.33.103  по кадастралната карта на с.Бангейци, общ. Трявна, собственост на „Планински кристал“ ЕООД, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя /ПИ 02563.33.103/ за неземеделски нужди – „за хотелиерство“. 

 

 


08.10.2015 г.
О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че  с  Решение  № 169 от  24.09.2015г. Общински съвет - Трявна разрешава изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП за УПИ ІХ, кв. 68 по плана на гр. Трявна, с цел разделянето му на три нови УПИ, да отпадне улица с о.т 470 – 471 – 472 – 473, да се коригира уличната регулация в частта между о.т. 475 – 4784 – 473, като същата се постави в съответствие със съществуващите имотни граници от КК и КР на гр. Трявна.  


08.10.2015 г.
О Б Я В Л Е Н И Е   
   Уведомяваме Ви, че  с  Решение  № 166 от  24.09.2015г. Общински съвет - Трявна разрешава изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план и устройствена схема към проект „Обследване на площадката, технически проект и тръжни документи на язовир „Нейковци“, общ. Трявна.

05.10.2015 г. Процедура за публична покана за доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ОУ"проф.П.Райков" гр. Трявна.

02.10.2015 г. ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица в представителен духов оркестър на Военноморските сили.

02.10.2015 г. ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица във Военномедицинска академия.

24.09.2015

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЩИНА ТРЯВНА
НАПОМНЯ

че във връзка с § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013г., посл. изм., бр. 14/2015г.) и настъпилите промени в срока на издадените удостоверения за категория на туристическите обекти
СЛЕДВА
лицата, извършващи туристическа дейност в категоризираните през 2006 и 2007г. обекти (стаи за гости, къщи за гости, хотели, заведения за хранене и развлечения и др.) да заявят желанието си за подновяване на категорията на обекта или определянето на различна от досегашната, до края на 2015г., пред  общинска администрация – Трявна.
Лицата следва да заплатят такса, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, за извършването на проверка на място.
В случай, че не бъдат предприети горепосочените действия в указания срок, категорията на обекта ще се счита за прекратена.
Допълнителна информация и пояснения можете да получите от Пламен Христов, мл. експерт „Туризъм, икономика и услуги“, стая 108.

23.09.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е
 Инвестиционно намерение: Изграждане на "Предприятие за производство на шипки и производство на висококачествена шипкова люспа, чай, хранителни добавки и кюспе за фуражи, екологично и дълбочинно извличане на растителни масла чрез студено пресоване".

18.09.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ЗАЙКОВА И ЖИВКО ИВАНОВ ЗАЙКОВ, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 21378.424.31 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА
Уведомяваме Ви, че с протокол № 10/06.08.2015г. /т.7/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план - план за застрояване и ПУП - парцеларен план за ПИ 21378.424.63 с. Добревци, общ. Трявна, собственост на Йовиян Красимиров Йонков, с цел отреждане на имота за „хотелиерство".
Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, II етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
 
Проектът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

14.09.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед   391/10.09.2015 г. на Кмета  на  община Трявна е допуснато   изработване  чрез възлагане от заинтересованите  лица на  ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ПУП – план за застрояване за ПИ с идентификатор  81058.429.12 – стопански двор  с. Черновръх,  общ. Трявна,  с цел разделянето му на три самостоятелни поземлени имота с отреждане  „за производствена дейност“


                           

 


09.09.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е

  Уведомяваме  Ви,  че със Заповед   353/13.08.2015 г. на Кмета  на  община Трявна е допуснато   изработване  чрез възлагане от заинтересованите  лица на  ПУП -  план за застрояване за УПИ VІІ-43, кв. 27 по плана на с. Радевци, общ. Трявна, с цел отреждане на имота за „хотелиерство“.


09.09.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е

  Уведомяваме  Ви,  че със Заповед   352/13.08.2015 г. на Кмета  на  община Трявна е допуснато   изработване  чрез възлагане от заинтересованите  лица на  ПУП  – план за регулация и план за застрояване за кв. 11 по плана на с.Станчов хан, общ. Трявна,  с цел да се промени отреждането  на ПИ 111,  ПИ 110, ПИ 109 и ПИ 102 предвидени за „ детска градина“, като се обособят нови урегулирани поземлени имоти, както следва: за ПИ 111 да се отреди УПИ І- за хотелиерство, а за ПИ 110, ПИ 109 и ПИ 102 да се отреди  УПИ ІІ-за жилищно строителство. 


09.09.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е   
 
  Уведомяваме Ви, че  с  Решение  № 123 от 29.07.2015г. Общински съвет - Трявна разрешава изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 81058.366.8 по кадастралната карта на с.Черновръх, общ. Трявна, собственост на Марина Димитрова Брънекова, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за хотелиерство“ и ПУП – парцеларен план за трасета на довеждащите инженерни мрежи.


09.09.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е

  Уведомяваме Ви, че  с  Решение  № 122 от 29.07.2015г. Общински съвет - Трявна разрешава изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 048003 в землището на с. Бижовци, общ. Трявна, собственост на Росен Митков Иванов, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за обществено обслужване“ и ПУП – парцеларен план за трасета на довеждащите инженерни мрежи.


08.09.2015 г.  О Б Я В А
OTHOCHO: Инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на стокови зайци“


 04.09.2015 г. Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед № 290 от 14.07.2015 г. и № 294 от 16.07.2015 г. на Кмета на община Трявна на основание чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и в изпълнение на Решение № 87 от 27. 05.2015 г. и Решение № 88 от 27.05.2015 г. на Общински съвет – гр. Трявна.

  26.08.2015 г. ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД
№ РД-ЗА- 92-1/ 20.08.2015г. гр. Габрово

На основание чл.З, ал.4 в.вр. с ал.З, т.18 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие" във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ и във връзка с представен Болничен лист № 2866110/ 17.08.2015г. за временна неработоспособност.

ИЗМЕНЯМ:

Моя Заповед № РД-ЗА-92/ 03.08.2015г., както следва :

I. В раздел I от т.1 до т.11 вкл.
ВМЕСТО:ЧЛЕНОВЕ:    2. Иван Стефанов Назъров - старши експерт в ГДАР в ОДЗ -
гр.Габрово
ДА СЕ ЧЕТЕ: ЧЛЕНОВЕ:     2. Кремена Христова Колчева- главен специалист в
ОСЗ- гр. Трявна

II. В раздел I от т.1 до т.11 вкл. ВМЕСТО :
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Маргарита Стоянова Джамбазова - младши експерт ОСЗ - гр. Трявна ДА СЕ ЧЕТЕ:
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: Иван Стефанов Назъров - старши експерт в ГДАР в ОДЗ - гр.Габрово

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на Комисиите, определени със Заповед № РД-ЗА-92/ 03.08.2015г, за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви в кметството и в сградата на ОСЗ - гр. Трявна и се публикува на интернет страницата на Община Трявна и на ОД"Земеделие"- Габрово.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Преслава Димитрова Демирева- гл. директор на ГД"Аграрно развитие" при ОД"Земеделие" - Габрово.

Сашко Станчев
Директор  на ОДЗ гр. Габрово


25.08.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е
ДО  СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  С  ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.2422  И СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С  ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.2428  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА  ГР. ТРЯВНА

Уведомяваме Ви, че с протокол № 10/06.08.2015г. /т.14/ на ОЕСУТ при Община Трявна е допуснат за обявяване  Подробен устройствен план – план за застрояване  за УПИ ІІ-2305 и УПИ ІХ-2305, кв. 23 по плана на гр. Трявна, които по кадастралната карта и кадастралните регистри са ПИ с идентификатори 73403.501.2447 и 73403.501.2450, собственост на  „Полисимо Травел“ ЕООД и „Булгарплод“ ЕООД, с цел отреждане на двата имота за „хотелиерство“.
Същият се намира в Община Трявна, стая № 207,  ІІ етаж  и може да се разгледа от заинтересованите.
    Проектът подлежи на обжалване в  14  дневен срок от съобщението пред Община Трявна.


25.08.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е

ДО  ХРАМ „СВ.АРХ.МИХАИЛ“ , СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. ФЪРЕВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА,  ГРАНИЧЕЩ С ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 76220.515.19  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ  НА С. ФЪРЕВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

Уведомяваме Ви, че с протокол № 10/06.08.2015г. /т.8/ на ОЕСУТ  към  Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план – план за застрояване  за ПИ 76220.515.19 с. Фъревци, общ. Трявна, собственост на „ФЪРЕВЦИ“ ЕООД, с цел отреждане на имота „за складова и селскостопанса дейности“.
Проектът подлежи на обжалване в  14  дневен срок от получаване на съобщението пред Община Трявна.
20.07.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение

      17.08.2015г. ОБЯВЛЕНИЕ
 
      14.08.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е
До Гана Митева Христова, собственичка на поземлен имот с идентификатор 02563.521.2 по кадастралната карта на землище Бангейци, общ. Трявна.

      11.08.2015 г. О Б Я В А
До собствениците и ползвателите подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ.

      05.08.2015 г. О Б Я В А

Конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107564271, за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договор

                                                                                                                                                                          
     14.07.2015 г.   О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че  с  Решение  № 100 от 30.06.2015г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от Община Трявна на  Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение /ЧИ/ на   план за улична регулация /ПУР/ на 8 улици:    ул. „Младост“, ул. „Люляк“, ул. „Планинец“, ул. „Пролет“, ул. „Белият камък“ ул. „Бедек“, ул. „Горска“ и ул. „Стара планина“  по плана на гр. Плачковци, общ. Трявна   с цел поставяне на уличнорегулационните линии по кадастралните граници на прилежащите имоти.


     14.07.2015г.   О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че  с  Решение  № 99 от 30.06.2015г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от Община Трявна на  Подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение /ЧИ/ на   план за улична регулация /ПУР/ на 30 улици: (ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Сечен камък“, ул. „Богомил Даскалов“, ул. „Цаньо Захариев“, ул. „Китка“ ул. „Борова“, ул. „Симеон Цонев“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Калето“, ул. „Чучура“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Професор Пенчо Райков“, ул. „Иван Славейков“, ул. „Цар Калоян, ул. „Асеневци“, ул. „Люляк“, ул. „Димитър Горов“, ул. „Възрожденска“, ул. „Уста Генчо“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Златьо Ошански“, ул. „Уста Димитър“, ул. „Здравец“, ул. „Черновръх“, ул. „Кисийска мера“, ул. „Агликина поляна“, ул. „Бенковска“, ул. „Индустриална, ул. „Минчо Д. Венков“, и ул. „Стара планина) по плана на гр. Трявна с цел поставяне на уличнорегулационните линии по кадастралните граници на прилежащите имоти.


      14.07.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е  
ДО  СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  С  ИДЕНТИФИКАТОР 02563.521.2  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ БАНГЕЙЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА.

      13.07.2015 г.         О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 287/09.07.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ПУП – план за застрояване за  УПИ ІІ-2305 и УПИ ІХ-2305, кв. 23 по плана на гр. Трявна, които по кадастралната карта и кадастралните регистри са ПИ с идентификатори 73403.501.2447 и 73403.501.2450, с цел отреждане на двата имота за „Хотелиерство“.


      13.07.2015 г.         О Б Я В Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 288/09.07.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване  чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ - план за застрояване за  ПИ 76220.515.19 с. Фъревци, общ. Трявна, с цел отреждане на имота за „Складова и селскостопанска дейности“.


      30.06.2015 г. ЗАПОВЕД за осигуряване на достъп до чужд поземлен имот ,
Извадка от КК за имоти, попадащи в сервитута на ВЛ 110 кV-Трявна, Приложение1,Приложение1

      29.06.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е

Община  Трявна съобщава, че в бр.47/26.06.2015г. на Държавен вестник е обнародвано обявление за изработен Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на довеждащите инженерни мрежи – външен електропровод и външен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 02563.522.1 по кадастралната карата и кадастралните регистри на с. Бангейци, общ. Трявна, местността „Новаковско дере“. Трасето на електропровода и водопровода изцяло преминава през полски път с идентификатор 02563.522.17 – публична общинска собственост. Сервитутът на трасето засяга частни имоти: 02563.521.7; 02563.521.4; 02563.521.5 и 02563.521.9.  Съгласно чл. 128, ал.5 от  ЗУТ в едномесечен  срок  от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация- Трявна.


      24.06.2015 г. ОБЯВА
Инвестиционно предложение: Разширение на площадката на ПИ с идентификатор 02563.33.104 с ПИ с идентификатор 02563.33.103 по кадастралната карта на с. Бангейци за изграждане на къща за гости и отреждане на имота "за хотелиерство".

      24.06.2015 г. ОБЯВА
Инвестиционно предложение: Отреждане на поземлен имот с идентификатор 76220.515.19 по кадастралната карта на с. Фъревци, общ. Трявна за "складова и селскостопанска дейност".

      22.06.2015 г. ОБЯВА
Временна организация на движението в участък на улица "Бреза"

      19.06.2015 г. ОБЯВА
"СЕРВИЗ ХОУМ ГРУП"ЕООД на основание чл.4, ал.2 от Haредба за условията и реда за извършване на ОВОС уведомяваме всички заинтересувани физичесли и юридически лица за инвестиционно предложение на дружеството: поземлен имот с идентификатор  03513.509.2 по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Белица, общ. Трявна, обл. Габрово да се отреди за "хотелиерство"!

      18.06.2015 г. О Б Я В А

С решение № 88 от 27.05.2015 година на Общински съвет град Трявна е приет списък на имотите с начин на трайно ползване, пасище мера, ливада, които да бъдат предоставени за стопанската 2015-2016 година по реда на ЗСПЗЗ за индивидуално ползване.

Списъкът е публикуван на сайта на общинска администрация и се намира в стая № 108 в сградата на общината. Информацията за списъка може да бъде получена от кмета на кметство Плачковци и кметските наместници на територията на Община Трявна.


OБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ:Декларация по чл.37 , Приложение 1 ,Приложение 2 , Приложение 3 , Заявление по чл.37

РЕГИСТЪР НА ЗАЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ГОРИ И ЗЕМИ В ГФ:
Бангейци , Белица, Бижовци, Черновръх, Енчовци, Фъревци, Плачковци, Престой, Радевци, Станчов хан, Трявна

      17.06.2015 г. Изграждане на водоизточник на подземни води за питейно битово водоснабдяване на 6 бр. къщи за гости в ПИ № 73403.24.10, местност Мерата, гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово.

      15.06.2015 г. ОБЯВЛЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че със заповед № 243/10.06.2015 г.
на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП - план за застрояване за ПИ с идентификатор
03513.509.2 с. Белица, общ. Трявна, м. Горни Мечевци, с цел отреждане на имота за хотелиерство.

       15.06.2015 г. ОБЯВЛЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че със заповед № 242/10.06.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП - план за застрояване за ПИ с идентификатор 02563.108.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бангейци, общ. Трявна с цел отреждане на имота за обществено обслужване и изграждане на къща за гости.

 

      04.06.2015 г. ОБЯВЛЕНИЕ До живущите в жилищни блокове разположени в УПИ II- за жилищно строителство и гаражи, кв. 15 по плана на гр. Трявна, кв. Божковци.      01.06.2015 г. ОБЯВАДо Петя Асенова Хижняк собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.501.949 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна.      01.06.2015 г. ОБЯВАДо Галина Йовчева Иванова и Анка Павлова Йовчева, собственици на поземлен имот с идентификатор 73403.430.60 по кадастралната карта на гр.Трявна, кв. Стояновци.


      01.06.2015 г. ОБЯВА
До Олимпия Каменова Харизанова собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.430.63 по кадастралната карта на гр.Трявна, кв. Стояновци.

      27.05.2015 г. ОБЯВА

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, Ви уведомявам, че предвиждам осъществяването на следното инвестиционно намерение „Къщи за гости", което ще се реализира в поземлен имот с номер 048003 в землището на с.Бижовци, община Трявна, местност „Чукара".

     26.05.2015 г. УВЕДОМЛЕНИЕ

От 9:00 часа на 27.05.2015г. (Сряда) до 12:00 часа на 01.06.2015г. (Понеделник) ще бъде затворено движението за пътно превозни средства по ул. „Ангел Кънчев“ в участъка от кръговото кръстовище до бензиностанция „Петрол“, поради провеждане на традиционния панаир по случай Празника на град Трявна. Движението на превозните средства ще става по обходен маршрут по ул. „Украйна“.

       18.05.2015 г. ОБЯВЛЕНИЕ
До собственика/собствениците/ на поземлен имот с идентификатор 73403.24.1 по кадастралната карта на гр. Трявна!

      18.05.2015 г. О Б Я В А
На основание чл.4 ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС уведомяваме всички заинтересувани физически и юридически лица за инвестиционното предложение на дружеството "АЛФА-МНД"ООД:Имот N:000076 в землището на с. Белица, Община Трявна да се отреди за "производствена дейност".

      14.05.2015 г . Инвестиционно предложение "Изпитателна станция за изпитване на твърдогоривни заряди".

      07.05.2015 г. О Б Я В А
За финансово подпомагане на семейства и лица , живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Трявна.

 

      07.05.2015г. ПРОТОКОЛ от дейността на комисия назначена със Заповед 172/22.04.2015 г. на Кмета на община Трявна на основание чл.37, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение 41 и 45 от 26.03.2015 г. на Общински съвет гр. Трявна.

      07.05.2015 г. ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че със Заповед 193/05.05.2015 г. на Кмет на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП- план за застрояване за ПИ с идентификатор 21378.424.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добревци, общ. Трявна с цел отреждане на имота за хотелиерство.

      07.05.2015 г. ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че със Заповед 192/ 05.05.2015 г. на Кмет на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП- план за застрояване УПИ VIII-1993 и УПИ VII- 1992, kв. 4 по плана на кв. Божковци, гр. Трявна с цел предвиждане на свързано застрояване в двата урегулирани поземлени имота.

      05.05.2015 г. До собствениците на поземлени имоти с идентификатори 73403.430.61 и 73403.430.65 по кадастралната карта на гр. Трявна, кв.Стояновци.

     05.05.2015 г. До собственика/ собствениците / на поземлен имот с идентификатор 73403.430.66 по кадастралната карта на гр. трявна, кв. Стояновци.

     29.04.2015 г. О Б Я В А
Уведомление за инвестиционно предложение. Поземлен имот с идентификатор 21378.424.63 по кадастралната карта на с. Добревци, общ. Трявна да се отреди за "хотелиерство".

     28.04.2015 г. Уведомление за инвестиционно предложение      
                                                
     22.04.2015 г. Съобщение за класиране на кандидатите за експлоатационен екип на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Трявна

     09.04.2015 г. Уведомление за  инвестиционно предложение


      07.04.2015 г. Обява:
На основание чл.4 ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС
уведомяваме всички заинтересувани физическй и юридически лица за инвестиционното
предложение на дружеството: Поземлен имот с идентификатор 03513.510.1 по
кадастралната карта на с.Велица, Община Трявна, в местността „Михаилчета" да се отреди за „хотелиерство".
Писмени становища могат да се депозират в Регионална инспекция по околна среда и води-гр.В.Търновр, ул.Н.Габровски №68.


    07.04.2015 г.Обява:
На основание чл.4 ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС
уведомяваме всички заинтересувани физически и юридически лица за инвестиционното предложение на дружеството: Поземлен имот с идентификатор 03513.510.2 по кадастралната карта на с.Белица, Община Трявна, в местността „Михаилчета" да се отреди за „обществено обслужване и жилищно строителство".
Писмени становища могат да се депозират в Регионална инспекция по околна среда и води-гр.В .Търново, ул.Н.Габровски №68.


   31.03.2015 г. Обява: Изграждане на базова станция №2049 на "Теленор България" ЕАД с местоположение ПИ идент. №81058.429.24 по КК на с. Черновръх, община Трявна


        31.03.2015 г.  У В Е Д О М Л Е Н И Е
от Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"- ЖП секция Горна Оряховица.


       27.03.2015 г.   О Б Я В Л Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИКА  /СОБСТВЕНИЦИТЕ/
НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.931  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ТРЯВНА  /УПИ ХІІІ-931,  КВ. 77а  ПО ЗРП  НА ГР. ТРЯВНА/
Уведомяваме Ви, че  с протокол  № 4/19.03.2015год. /т.3/  на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план за частично изменение на ЗРП – план за регулация  за УПИ ХІV-930, УПИ ХV-929, УПИ ХІІІ-931, УПИ ХІІ-625 и УПИ ХІ-624, кв. 77а  по плана на гр. Трявна.
Същият  се намира в Община Трявна,  стая  № 207 ,  етаж  ІІ и може да се разгледа от  заинтересованите.
Проектът подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението пред  Община Трявна.


      27.03.2015 г.   О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме  Ви,  че със Заповед  №  124/25.03.2015 г. на Кмета  на  община Трявна е допуснато   изработване  чрез възлагане от заинтересованите  лица на  ПУП  /подробен устройствен план/– план за застрояване за ПИ 03513.510.1  с. Белица, общ. Трявна, мах. Михаилчета, с цел отреждане на имота за хотелиерство.


        27.03.2015 г.    О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме  Ви,  че със Заповед  №  123/25.03.2015 г. на Кмета  на  община Трявна е допуснато   изработване  чрез възлагане от заинтересованите  лица на  ПУП  /подробен устройствен план/– план за застрояване за ПИ 03513.510.2  с. Белица, общ. Трявна, мах. Михаилчета, с цел отреждане на имота за хотелиерство.
  

   20.03.2015 г.  У В Е Д О М Л Е Н И Е
от Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"- ЖП секция Горна Оряховица.

        20.03.2015 г.  О Б Я В А
Инвестиционно предложение "Възстановяване начастично пазрушена ул."Златьо Ошански-гр. Трявна"

        16.03.2015 г.   О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 109/12.03.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за застрояване за УПИ ХХV, кв. 20 по плана на гр. Трявна, с цел промяна отреждането на имота от „стопански дейности“ за „жилищно строителство“.

        16.03.2015 г.   О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 108/12.03.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП – план за застрояване за УПИ ХІ-74, кв. 12 по плана на с.Престой, общ. Трявна, с цел промяна предназначението на имота от жилищно за обществено обслужване.

        11.03.2015 г.   О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че с Решение № 18 от 11.02.2015г. Общински съвет - Трявна дава съгласие за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 02563.521.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бангейци, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство“ и ПУП – парцеларен план за трасетата на довеждащите инженерни мрежи.  

        11.03.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че с Решение № 16 от 11.02.2015г. Общински съвет - Трявна допълва свое Решение № 117/16.10.2014г., като конкретизира обхвата на ПУП –парцеларен план на трасетата на довеждащите инженерни мрежи до ПИ с идентификатор 81058.259.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черновръх, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство“.

        11.03.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме заинтересованите, че с протокол № 3/26.02.2015г. /т.3/ на ОЕСУТ към Община Трявна е допуснат за обявяване Подробен устройствен план за частично изменение на застроителен и регулационен план – план за застрояване за УПИ VІІ-производствена дейност, кв. 104 по плана на гр. Трявна, собственост на „Тримекс“ ООД.
Проектът може да се разгледа от заинтересованите – стая 207, втори етаж на Община Трявна. Същият подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

        11.03.2015г. О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че с Решение № 17 от 11.02.2015г. Общински съвет - Трявна допълва свое Решение № 118/16.10.2014г., като конкретизира обхвата на ПУП-парцеларен план на трасетата на довеждащите инженерни мрежи до ПИ с идентификатор 02563.522.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бангейци, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „за жилищно строителство“.


        09.03.2015 г.   О Б Я В Л Е Н И Е
ДО РАЙКА ЙОВЧЕВА КОСДТАДИНОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.430.66 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ТРЯВНА, КВ. СТОЯНОВЦИ!


        09.03.2015 г.   О Б Я В Л Е Н И Е
ДО ПЕТЯ АСЕНОВА ХИЖНЯК, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.949 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ТРЯВНА!

       
06.03.2015 г. Уведомление във връзка чл. 116, ал.3 от Закона за туризма относно представяне на ежемесечна информация за броя на реализираните нощувки от настанените туристи в Община Трявна


 05.03.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е
ДО ОЛИМПИЯ КАМЕНОВА ХАРИЗАНОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.430.63 ПО КАДАСТРАЛНАТА
КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ТРЯВНА, КВ. СТОЯНОВЦИ!


        26.02.2015 ОБЯВА
Наоснование чл. 4 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС уведомявам всички физически и юредически лица, че като собственик на ПИ с идентификатор 81058.206.11 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна имам инвесиционно предложение.

        24.02.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 67/19.02.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на Подробен устройствен план за Частично изменение на ПУП – план за застрояване за ПИ с идентификатор 81058.206.11 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, с цел да се промени отреждането му „за хотелиерство“.

        18.02.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 53/13.02.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ПУП – план за застрояване за ПИ с идентификатор 73403.24.13 по кадастралната карта на гр. Трявна, собственост на „Теда тур“ ЕООД, с цел разделянето му на два самостоятелни поземлени имота с отреждане „за хотелиерство“.

       18.02.2015 г. ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 107, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА С. ПРЕСТОЙ, ОБЩ. ТРЯВНА!

       13.02.2015 г. Инвестиционно намерение за преустройство на базова станция на "Теленор България"ЕАД!

       11.02.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73403.430.61и 73403.430.65 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ТРЯВНА, КВ. СТОЯНОВЦИ


      11.02.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е
ДО СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.430.66 ПО КАДАСТРАЛНАТА
КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ТРЯВНА, КВ. СТОЯНОВЦИ!


      27.01.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 30/23.01.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 5 – ПИ 46 по плана на с.Бижовци, общ. Трявна, с цел обединяване на УПИ ХV-46 и УПИ ХVІ-46 в общ урегулиран поземлен имот ХV-46 с отреждане за жилищно строителство.

      23.01.2015 г.  О Б Я В Л Е Н И Е
ДО ТЛ „ДЕВЕЛОП“ ЕООД,СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.430.54
И СОБСТВЕНИКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.430.57 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА!


     20.01.2015 г. Обява: Обнародвано в ДВ бр. 4/16.01.2015 г. решение № 139/27.11.2014 г. на Общински съвет -ПУП кв.20!

     20.01.2015 г. Обява: Обнародвано в ДВ бр. 4/16.01.2015 г. решение №138/27.11.2014 г. на Общински съвет- ПУП кв.Тепавици!
   
     13.01.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е   ДО СОБСТВЕНИКА /СОБСТВЕНИЦИТЕ/НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 107, КВ. 3 ПО ПЛАНА НА С. ПРЕСТОЙ, ОБЩ. ТРЯВНА!

     09.01.2015г. ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 6/05.01.2015г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица ПУП за ЧИ на ЗРП!

     09.01.2015г. О Б Я В Л Е Н И Е
до собственика / собствениците / на поземлен имот № 107, кв. 3 по плана на с. Престой, общ. Трявна!


     07.01.2015г. О Б Я В Л Е Н И Е
ДО РАДОСТИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, ПАВЛИН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ И КАМЕН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ, СЪСОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1155 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА


     07.01.2015г. О Б Я В Л Е Н И Е
ДО ТОМЧО ПЕТРОВ ИВАНОВ, СЪСОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1157 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ТРЯВНА


     06.01.2015г. О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 4/05.01.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за регулация за УПИ Х-52, кв. 14 по плана на с. Престой, общ. Трявна, с цел промяна на източната и южната регулационни линии на УПИ Х-52, като същите бъдат прекарани по имотните граници на поземлен имот № 52.

     06.01.2015г. О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 5/05.01.2015 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП /подробен устройствен план/ за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП /застроителен и регулационен план/ – план за регулация и план за застрояване за УПИ ІІ-120, кв. 5 по плана на кв. Стояновци, гр. Трявна, с цел разделяне на УПИ ІІ-120 на два самостоятелни урегулирани поземлени имота - УПИ ІІ-120 и УПИ ХІ-120 за обществено обслужване.


    06.01.2015г ОБЯВЛЕНИЕ до Стела Петрова Бакева, съсобственик на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1157!

    06.01.2015г. ОБЯВЛЕНИЕ до Данчо Стефанов Цанев, съсобственик на поземлен имот с идентификатор 73403.501.1154!

    06.01.2015г. ОБ Я В Л Е Н И Е до Цонка Стефанова Киселова, собственик на поземлен имот с идентификатор  73403.501.1152!
 
   18.12.2014г.)   Обява за инвестиционно намерение "Къща за гости"

   17.12.2014г.)  Информация до всички фирми във връзка с необходимостта от охарактеризиране на отпадъците  Списък видове кодове отпадъци , ! Наредба № 6, Наредба № 2, Писмо,

   17.12.2014г.) Съобщение за откриване на процедура за изграждане на съоръжение за регулиране на оттока на дере.

   17.12.2014г.) Обявление до Диан Иванов Чернев, собственик на поземлен имот № 000168 в землището на с. Радевци, общ.Трявна.
  Уведомяваме Ви, че със заповед № 515/20.11.2014г. е одобрен Подробен устройствен план/ПУП-ПЗ/ за поземлен имот № 000173 от стопански двор в землището на с.Радевци, общ.Трявна, с цел отреждане на имота за хотелиерство.
  Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението чрез Кмета на Община Трявна.


  17.12.2014г.) Обявление до Ангелина Белчева Виденова, собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.430.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, кв.Стояновци
  Уведомяваме Ви, че с писмо №3100-1155(1)/21.11.2014 г. на Община Трявна е обявен Подробен устройствен план за частично изменение на Застроителен и регулационен план на гр.Трявна, кв.Стояновци за УПИ ХI-136, кв. 3. Същият се намира в Община Трявна, стая № 207, II етаж и може да се разгледа от заинтересованите.
  Проектът подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Община Трявна.

 


13.12.2014г.) Уведомяваме ви, че със заповед № 554/10.12.2014г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за ЧИ на ЗРП/подробен устройствен план за частично изменение на застроителен и регулационен план/ за УПИ I- хотелски комплекс, кв. 15 по плана на гр. Трявна, кв. Божковци, с цел да се промени източната граница на УПИ I по имотната граница на ПИ 73403.502.2315 и от същото УПИ да се образуват две нови УПИ с отреждане за жилищно строителство и търговия.


ПОДНОВЯВАНЕ КАТЕГОРИЯТА НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Във връзка с § 5. ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013 г., посл. изм., бр. 40/2014 г.) Община Трявна уведомява всички стопанисващи местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, категоризирани през 2006 и 2007 г., че подлежат на подновяване на категорията на обекта през 2015 година. Съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона на туризма в срок до три месеца преди настъпване на същата дата на първоначалната категоризация (ден и месец) следва лицето да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта, пред категоризиращия орган (Мин. на туризма или Община Трявна). В случай, че не бъдат предприети действията за подновяване на категорията на обекта в указания срок, същата ще се счита за прекратена от съответната дата. Определянето на нова такава става по реда на чл. 129 и 130 от Закона за туризма, чрез подаване на заявление, придружено с необходимите документи.
За повече информация тел. 0677/6 24 96 вътр. 106.

 

01.12.2014г.)  На 04.12.2014г. Община Трявна и екипът,реализиращ проект"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово" ще предложат едно интересно предизвикателство на тревненци.

27.11.2014г.) Обявление до ТЛ"ДЕВЕЛОП" ЕООД, собственик на поземлен имот с идентификатор 73403.430.54 и собственика на поземлен имот с идентификатор 73403.430.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна.

27.11.2014г.) Заповед № РД -ЗА-134/14.11.2014г. - Габрово за  разпределение на масиви за землище с. Бижовци тук

27.11.2014г.) Заповед  № РД-ЗА-133/14.11.2014г. - Габрово  за разпределение на масиви с. Белица тук

 

 

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед   520/20.11.2014 г. на Кмета  на община Трявна е допуснато  изработване  чрез възлагане от заинтересованите  лица на  Подробен устройствен план за частично изменение на застроителен и регулационен план – план за регулация и план зазастрояване  за УПИ ХІ-26 и УПИХІІ-27,28, кв. 26 по плана на с. Радевци, общ. Трявна, с цел коригиране на регулационните граници с реката, като те бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници и промяна на дворищната регулация между УПИ ХІІ-26 и УПИ ХІІ-27,28.

 

 

Уведомяваме  Ви,  че със Заповед   519/20.11.2014 г. на Кмета на община Трявна е допуснато   служебно  изработване на  ПУП  за ЧИ на ЗРП на гр. Трявна– план за улична регулация за част от ул. „Петър Генчев“ от о.т. 643 до о.т.870 / ПИ 73403.501.2863/, река Тревненска /ПИ 73403.501.2759/, с цел уличната регулация да се коригира по границата на река Тревненска  и да се промени осовата линия от о.т. 814 до643, като се проектират нови осови точки с номера 814а, 814б, 814в и 643б.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 518/20.11.2014 г. на Кмета на община Трявна е допуснато  служебно изработване на ПУП  /подробен устройствен  план / за ЧИ /частично изменение/ на ЗРП на гр. Трявна - план за улична регулация  за УПИ ХІІІ-2161, кв. 132, като се промени южната граница на УПИ ХІІІ-2161 към улица с о.т. 43б –43в.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №  517/20.11.2014 г.на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  Подробен устройствен план за Частично изменение на Застроителния и регулационен план – план за регулация  за УПИ ІІ-1651, УПИ ІІІ-1652 и УПИ ХІV-1661,кв. 7 по плана на гр. Трявна, с цел промяна вътрешните регулационни граници, като същите бъдат поставени в съответствие с кадастралните граници.

ПОДНОВЯВАНЕ КАТЕГОРИЯТА НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Във връзка с § 5. ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30/2013 г., посл. изм., бр. 40/2014 г.) Община Трявна уведомява всички стопанисващи местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, категоризирани през 2004 и 2005 г., че подлежат на подновяване на категорията на обекта през настоящата 2014 година. Съгласно чл. 133, ал. 3 от ЗТ в срок до три месеца преди настъпване на същата дата на първоначалната категоризация (ден и месец) следва лицето да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта, пред категоризиращия орган (Мин. на икономиката и енергетиката или Община Трявна). В случай, че не бъдат предприети действията за подновяване на категорията на обекта в указания срок, същата ще се счита за прекратена от съответната дата. Определянето на нова такава става по реда на чл. 129 и 130 от ЗТ, чрез подаване на заявление, придружено с необходимите документи.
За повече информация тел. 0677/6 24 96 вътр. 106.

[21.10.2014] Заповед №476 за определяне границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2015г.

[15.10.2014] ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЛЮДМИЛА МИТКОВА АНКОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.2013 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ТРЯВНА

[13.10.2014] Инвестиционно предложение: „Емко“ ЕООД, гр.София

[13.10.2014] Обява за инвестиционно намерение на Марина Брънекова

[10.10.2014] Допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП за Частично изменение на Застроителния и регулационен план за част от кв. 77а по плана на гр. Трявна

[06.10.2014] Одобрен  ПУП  за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Трявна, за УПИ ІV и УПИ V-стопански дейности, кв. 104, собственост „Тримекс“ ООД гр. Трявна

[06.10.2014] Oдобрен  ПУП  за частично изменение на ПУП за поземлен имот с идентификатор 73403.48.15 – за жилищно строителство, собственост на „Премиум“ ООД  Трявна

[30.09.2014] ОБЯВЛЕНИЕ ДО  ДИАН ИВАНОВ ЧЕРНЕВ , СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 000168 В ЗЕМЛИЩЕ С. РАДЕВЦИ, ОБЩ. ТРЯВНА

ОБЯВЛЕНИЕ ДО  КАТЯ ПАНОВА ФРЬОЛИХ, СЪСОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1578  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА  И  КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ТРЯВНА

Допуснат за обявяване  ПУП  за частично изменение на застроителен и регулационен план за  УПИ ІV и УПИ V-стопански дейности, кв. 104 по плана на гр. Трявна, собственост на „Тримекс“ ООД

Допуснат за обявяване  ПУП  за частично изменение на ПУП за ПИ 73403.48.15 – за жилищно строителство, представляващ земеделска земя със сменено предназначение, м. Долен лясков дял, гр. Трявна

Допуснато   изработване на  ПУП  за ЧИ на ПУП – план за регулация и план за застрояване за част от кв. 27 по плана на гр. Плачковци

Заповед за предприемане на мерки за болестта син език

- Списък на официалните ветеринарни лекари
- Списък на служителите от общински служби по земеделие, заети с набиране на информация за болестта „син език“
- Приложения

19.08.2014 Обява за обнародвано в държавен вестник обявление за изработен ПУП за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр. Трявна – план за регулация и план за застрояване за кв. 1а и кв. 2

03.07.2014 Обява за инвестиционно намерение на Тодор Тодоров

20.06.2014 Обява за инвестиционно намерение на Зорница Лазарова

17.06.2014 Заповед № 264/12.06.2014 г. за допуснато изработване на ПУП - план за застрояване  за  имот  № 000173 от  стопански двор в землището на с. Радевци, общ. Трявна

12.06.2014 ОБЯВЛЕНИЕ ДО  ДЕНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГОЕВ, СЪСОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.187  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА  И  КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ТРЯВНА

12.06.2014 Заповед № 261/11.06.2014 г. за допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица  на ПУП за ЧИ на ЗРП  за урегулирани поземлени имоти  Х-137 и ХІ-136, кв. 3, кв. Стояновци, гр. Трявна

21.05.2014 Заповед  №  220/21.05.2014 г. за допуснато изработване на  ПУП  за ЧИ на ПУП за  ПИ 73403.48.15 – за жилищно строителство, представляващ земеделска земя със сменено предназначение, местността „Долен лясков дял“, гр. Трявна

21.05.2014 Заповед  №  218/21.05.2014 г. за допуснато   изработване  на  ПУП  за ЧИ на ЗРП за УПИ ІV  и  УПИ V – за стопански дейности, кв. 104   по плана на гр. Трявна

21.05.2014 Заповед  №  221/21.05.2014 г. за допуснато изработване на  ПУП  за ЧИ на ЗРП за УПИ ІІІ – за хотелска база,  кв. 23а  по плана на гр. Трявна

21.05.2014 Заповед  №  222/21.05.2014 г. за допуснато  служебно изработване  на  ПУП  за ЧИ на ЗРП за УПИ ХХІV – трафопост и  УПИ ХХV – за стопански дейности, кв. 20   по плана на гр. Трявна

21.05.2014 Заповед  №  219/21.05.2014 г. за допуснато   изработване  на  ПУП  за ЧИ на ПУП – план за застрояване за  ПИ  73403.63.6 – за  дървопреработване

16.05.2014 Заповед №200/15.05.2014 г. за допуснато изработване на  ПУП за ЧИ на ЗРП и РУР за  част от кв. 58 по плана на гр. Трявна

13.05.2014 Обнародвано Решение № 48/03.04.2014г. на Общински съвет Трявна  за одобряване   Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на с. Скорци

25.04.2014 Решение  № 47 от 03.04.2014г. за изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на ПУП – план за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение  на ПУП за имот  № 132039 в землището на гр. Плачковци

25.04.2014 Решение №45 / 03.04.2014 г. за изработване на ПУП  – план за застрояване на ПИ с идентификатор 81058.266.322 – за мост и път и на ПИ с идентификатор 81058.266.33 - за път в м. КИС-ВЕХТАТА ВОДЕНИЦА, землището на с. Черновръх, общ. Трявна

04.04.2014 Заповед  №  122 /31.03.2014 г. на Кмета на община Трявна за одобрен ПУП за Частично изменение  на ЗРП – план за регулация и план за застрояване  за част от кв. 25  по плана на  гр.  Трявна,  кв. Божковци

04.04.2014 Заповед №  123 /31.03.2014 г. на Кмета на община Трявна за одобрен ПУП за Частично изменение  на ЗРП – план за регулация и план за застрояване  за част от кв. 20  по плана на  гр. Плачковци

18.03.2014 Съобщение за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

18.03.2014 Заповед №  93/11.03.2014 г. на Кмета на община Трявна е допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на  ПУП за частично изменение  на ЗРП  и РУР за  част от кв. 66

13.03.2014 Заповед №  85/11.03.2014 г. за допуснато изработване  на  ПУП за частично изменение  на ЗРП – план за регулация и план за застрояване за  част от кв. 50 – УПИ  VІІ-1206 по  плана на гр. Трявна

13.03.2014 Заповед №  80 /05.03.2014 г. за одобрен ПУП за Частично изменение  на ЗРП – план за регулация и план за застрояване  за част от кв. 34  по плана на  гр. Плачковци

13.03.2014 ОБЯВЛЕНИЕ - КЪНЧО СТЕФАНОВ КЪНЧЕВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР   73403.501.2577 ГР. ТРЯВНА

07.03.2014 Заповед №  76/05.03.2014 г.  за допуснато изработване на ПУП за Частично изменение на  Застроителния и регулационен план – план за регулация   за  част от кв. 44  -  УПИ  ХVІІ-1886  по  плана на гр. Трявна

07.03.2014 Заповед №  77/05.03.2014 г. за допуснато изработване на ПУП за Частично изменение на  Застроителния и регулационен план – план за застрояване за  УПИ VІ-1413, кв. 41  по  плана на гр. Трявна

07.03.2014 Заповед  №  78/05.03.2014 г. за допуснато изработване на ПУП – план за застрояване  за  ПИ 81058.267.50 и  ПИ 73403.563.184

07.03.2014 Заповед №  75/05.03.2014 г. за допуснато изработване на ПУП за Частично изменение на  Застроителния и регулационен план – план за регулация   за    УПИ  ХІІ-1019  и  УПИ  ХІ-1018,  кв. 66   по  плана на гр. Трявна

26.02.2014 Заповед №  67/26.02.2014 г. за допуснато изработване на ПУП за Частично изменение на  Застроителния  и регулационен  план  на   част от кв. 29 по плана на  гр. Плачковци

24.02.2014 Заповед №  58/21.02.2014 г. за допуснато изработване на ПУП кв. 96  по  плана на гр. Трявна

14.02.2014 Заповед № 44/07.02.2014 г. за допуснато изработване на ПУП за частично изменение на Застроителния и регулационен план  на гр. Трявна за поземлен имот с идентификатор 73403.501.1826

12.02.2014 Oбнародвано обявление  за изработен проект на подробен устройствен план за ЧИ на ЗРП на с. Скорци, общ. Трявна

07.02.2014 Обнародвано Решение  № 198/18.12.2013г. на Общински съвет Трявна за одобряване „Специализирана схема към действащ ПУП на с. Веленци, общ.Трявна - Цифрови системи ООД

07.02.2014 Обнародвано Решение № 199/18.12.2013г. на Общински съвет Трявна  за одобряване   „Специализирана схема към действащ ПУП – гр. Трявна - Цифрови системи ООД

03.12.2013 Заповед № 180 от 06.11.2013г. за допуснато изработване на ПУП - кв. 1а  и  кв. 2  гр. Трявна

27.11.2013 Заповед №  545 /19.11.2013 г. за допуснато изработване на ПУП - кв. 15 с. Радевци, община Трявна

11.11.2013 Заповед №  520 /31.10.2013 г. за допуснато изработване на ПУП - кв.96 - гр.Трявна

11.11.2013 Заповед №  519 /31.10.2013 г. за допуснато изработване на  ПУП - кв.13, Престой

01.11.2013 Заповед №  513 /31.10.2013 г. за допуснато изработване на ПУП - кв.25 гр. Трявна, кв. Божковци

01.11.2013 Заповед №  515 /31.10.2013 г. за допуснато изработване на ПУП - кв.34 гр. Трявна

01.11.2013 Заповед №  516 /31.10.2013 г. за допуснато изработване на ПУП - кв.20 гр. Плачковци

01.11.2013 Заповед №  517 /31.10.2013 г. за допуснато изработване на ПУП - кв.65A гр. Трявна

01.11.2013 Заповед №  518 /31.10.2013 г. за допуснато изработване на ПУП - кв.61 гр. Трявна

01.11.2013 Заповед №  514 /31.10.2013 г. за допуснато изработване на ПУП - кв.1 гр. Трявна

31.10.2013 Обява за публично обявяване на инвестиционно намерение от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

29.08.2013 Решение №133 за изработване на ПУП - местността "ГЮЛА" - гр.Трявна

29.08.2013 Решение №132 за изработване на ПУП - с.Бангейци

29.08.2013 Решение №131 за изработване на ПУП - с.Скорци

БЮЛEТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ. 61, АЛ.3 ОТ АПК

Обявление за инвестиционно предложение от ЕТ "Петя Божкова"

Предложение за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради

Съобщения по чл.32 от ДОПК
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif