Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Информация за лица извършващи хотелиерство

1

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ХОТЕЛИЕРСТВО В МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ (СТАИ ЗА ГОСТИ, КЪЩИ ЗА ГОСТИ, СЕМЕЙНИ ХОТЕЛИ, ХОТЕЛИ И ДР.)


РЕГИСТЪР ЗА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ, ЗА ГРАЖДАНСТВОТО ИМ И ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма Образец на регистъра по ал. 1 се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма.

Образецът на регистъра е утвърден със Заповед № РД-16-1137/25.08.2014г. на Министъра на икономиката и енергетиката и е публикуван на интернет страницата на Министерство на туризма: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/sektori-v-turizma/hotelierstvo-i-restorantorstvo

Санкции:

Съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за туризма ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 2, лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 3000 лв.


СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма образецът на справката-декларация по ал. 3 се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма.

Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма справките-декларации по ал. 3 се подават в съответната община по електронен път.

Образецът на справката-декларация е утвърден със Заповед № РД-16-1137/25.08.2014г. на Министъра на икономиката и енергетиката и е публикуван на интернет страницата на Министерство на туризма: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/sektori-v-turizma/hotelierstvo-i-restorantorstvo

Процедура за подаване на справка-декларация в Община Трявна:

Попълнената справка-декларация с приложение извадка от Регистъра на настанените туристи за отчетния период се подава по електронен път на следния e-mail адрес:  [email protected].

След обработка на данните подателят получава на своя e-mail входящия номер, под който е заведена справката-декларация.

Препоръчително е справката-декларация да се подава до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени нощувките, за да бъде обработена в срок.

Санкции:

Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.


ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 116, ал. 6 от Закона за туризма за броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация по ал. 3, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси.

Съгласно чл. 56 от Наредба на Общински съвет Трявна за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, с туристически данък се облагат нощувките и данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

Размерът на данъка е както следва:

За гр. Трявна:

за категория 1 звезда – 0,65лв. за нощувка;

за категория 2 звезди – 0,65лв. за нощувка;

за категория 3 звезди – 0,65лв. за нощувка;

за категория 4 звезди – 0,80лв. за нощувка;

за категория 5 звезди – 1,00лв. за нощувка.

За гр. Плачковци и другите населени места:

за категория 1 звезда – 0,60лв. за нощувка;

за категория 2 звезди – 0,60лв. за нощувка;

за категория 3 звезди – 0,60лв. за нощувка;

за категория 4 звезди – 0,80лв. за нощувка;

за категория 5 звезди – 1,00лв. за нощувка.

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка.

Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Туристическия данък се заплаща в брой на касата на Община Трявна, Отдел „Местни данъци и такси“, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, или безкасово по сметка на Община Трявна с IBAN: BG31STSA93008411029000, BIC: STSABGSF, обслужваща банка: БАНКА ДСК ТРЯВНА с код на плащане 44 28 00 - Туристически данък.

Санкции:

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба на Общински Съвет – Трявна за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.


ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 61р., ал. 5 от Закона за местни данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Декларацията се подава за всеки туристически обект – място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в срок до 30 януари в Отдел МДТ, ул. „Ангел Кънчев“ № 21.

Образецът на декларацията е утвърден със Заповед № ЗМФ-1697/18.12.2012 г. на Министъра на финансите и може да бъде свален от  http://obtryavna.org/.

Санкции:

Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси при неспазване на разпоредби по този закон, извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

 

1
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif