Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Проекти на Нормативни актове

12.06.2017г.
Публикуван е Проект за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на Община Трявна и на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна.
Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая № 204 в сградата на общинска администрация в тридесетдневен срок от публикуването.

Проект за изменение и допълнение

Мотиви

Оценка на въздействието

Оценка на въздействието
10.02.2017 г.

Публикуван е Проект на за изменение на чл. 22, ал. 1 и чл. 23 от Н А Р Е Д Б А за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая 306 в сградата на общинска администрация в тридесетдневен срок от публикуването.

Проект на за изменение на чл. 22, ал. 1 и чл. 23 от Н А Р Е Д Б А за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Трявна

Оценка на въздействието

Проект23.12.2016 г.
Публикуван е Проект на Система за прием на ученици в I клас в гр. Трявна и гр. Плачковци. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в стая 306 в сградата на общинска администрация в тридесетденевен срок от публикуването.

Проект на система за прием на ученици в I клас в гр. Трявна и гр. Плачковци

30.11.2016 г.
Публикуван е Проект на НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на  измененията и допълненията в  Наредбата в стая 401 в сградата на общинска администрация тридесетдневен срок от публикуването.

Проект на НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини

Оценка на въздействието

Проект

18.10.2016 г.
Публикуван е Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна.Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на  измененията и допълненията в  Наредбата в стая 401 в сградата на общинска администрация петнадесетдневен срок от публикуването.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна


17.10.2016 г.
Публикуван е Проект за изменение и допълнение на Наредбата  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на  измененията и допълненията в  Наредбата в стая 401 в сградата на общинска администрация петнадесетдневен срок от публикуването.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община ТрявнаПубликуван е Проект за допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски  дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявнааинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на  измененията и допълненията в  Наредбата в стая 401 в сградата на общинска администрация петнадесетдневен срок от публикуването.

Проект за допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски  дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна
публикуван е Проект за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на  измененията и допълненията в  Наредбата в стая 401 в сградата на общинска администрация петнадесетдневен срок от публикуването.

Проект за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна
Публикуван е Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 на Общински съвет Трявна.Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на  измененията и допълненията в  Наредбата в стая 401 в сградата на общинска администрация петнадесетдневен срок от публикуването.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 на Общински съвет Трявна.12.04.2016 г.
Публикуван е проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на  измененията и допълненията в  Наредбата в стая 401 в сградата на общинска администрация петнадесетдневен срок от публикуването.
 
 
07.03.2016 г.
Публикуван е проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на  измененията и допълненията в  Наредбата в стая 401 в сградата на общинска администрация петнадесетдневен срок от публикуването.
 
 
 
 
 07.03.2016 г.
Публикуван е проект на изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на  измененията и допълненията в  Наредбата в стая 401 в сградата на общинска администрация петнадесетдневен срок от публикуването.
 
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif