Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Нормативни документи

1
Закон за туризма

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - туристически обекти.

Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Тарифата урежда таксите, които се събират по Закона за туризма.

Правилник за организация на работата, състава и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Община Трявна

С този Правилник се уреждат организацията на работата, състава и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) на територията на Община Трявна по чл. 128 от Закона за туризма.
 
 
С този Правилник се уреждат организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Трявна.
 
1
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif