Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Обяви - Работни места

 
20.07.2017 г. О Б Я В А

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

специалист „Проекти и младежки дейности“ в дирекция“ Стопански дейности и устойчиво развитие“


О Б Я В А 
ЗА НАБИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА,
ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА


О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери,

които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141,
ал.6 от ЗОВСРБ във формирования на Сухопътните войски, за времето от
18.09.2017г. до 19.09.2017 г.


ОБЩИНА ТРЯВНА
ОБЯВЯВА ПОДБОР
                                              
ПО ДОКУМЕНТИ  И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ Шофьор на товарен автомобил“ - 2 работни места
в отдел „ ЧИСТОТА“


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Управлява МПС за събиране и превоз на отпадъци.Организира  и следи за цялостния процес на работа на сметосъбиращия автомобил. Грижи се за техническото състояние на МПС.

                                        ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
•    Образование                       -средно;
•    Професионален опит        - една година;
•    Квалификационни изисквания за длъжността:- правоспособност за управление на МПС- категория „С“

                                             НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

•    заявление за участие в подбора;
•    автобиография /СV/;
•    копие от диплома за завършено образование;
•    копие за документ за правоспособност за управление на МПС- категория „С“;
•    копие на други документи , доказващи допълнителен професионален опит и компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
•    копие на трудова книжка,  доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит;

 МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите за участие в подбора се представят в срок до 17.00 часа на 15.05.2017 г.                  
на  адрес: гр. Трявна; ул. „ Ангел Кънчев „ № 21 , ет. 1, стая 102 на община Трявна.
Обявата за подбора – да бъде публикувана на интернет страницата на Община Трявна www.obtryavna.org. 
и на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Общинска администрация - Трявна


ОБЩИНА ТРЯВНА
ОБЯВЯВА ПОДБОР
                                              
ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Поддръжка на инфраструктурата - 2 работни места


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Дейности, свързани с поддръжката на зелените площи, паркове, пространства и малки инфраструктурни обекти на територията на община Трявна.

                                        ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
•    Образование                       -основно или средно;
•    Професионален опит        - препоръчителен;
•    Изисквания за длъжността:- желателно е свидетелство за работа със моторни транжори и храсторези.

                                             НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

•    заявление за участие в подбора;
•    автобиография /СV/;
•    копие от диплома за завършено образование;
•    копие на други документи , доказващи допълнителен професионален опит и компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
•    копие на трудова книжка,  доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит;

 МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите за участие в подбора се представят в срок до 17.00 часа на 15.05.2017 г.                  
на  адрес: гр. Трявна; ул. „ Ангел Кънчев „ № 21 , ет. 1, стая 102 на община Трявна.
Обявата за подбора – да бъде публикувана на интернет страницата на Община Трявна www.obtryavna.org. 
и на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Общинска администрация - Трявна


ОБЩИНА ТРЯВНА
ОБЯВЯВА ПОДБОР
                                              
ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ Старши специалист (Озеленяване)“
в отдел „ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Изпълнение на дейности, свързани с поддръжката на прилежащи паркове, градински площи и територии за обществено ползване.

                                        ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
•    Образование                       -средно;
•    Професионален опит        - препоръчителен;
•    Изисквания за длъжността:- Да е запознат и да може да използва основните машини и инструменти. Свидетелство за работа със моторни транжори и храсторези.

                                             НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

•    заявление за участие в подбора;
•    автобиография /СV/;
•    копие от диплома за завършено образование;
•    копие на други документи , доказващи допълнителен професионален опит и компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
•    копие на трудова книжка,  доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит;

 МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите за участие в подбора се представят в срок до 17.00 часа на 15.05.2017 г.                  
на  адрес: гр. Трявна; ул. „ Ангел Кънчев „ № 21 , ет. 1, стая 102 на община Трявна.
Обявата за подбора – да бъде публикувана на интернет страницата на Община Трявна www.obtryavna.org. 
и на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Общинска администрация - Трявна

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София


О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.


О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
 
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив!
Протокол за проведен конкурс за избор на управител на "Здравец" ЕООД

Конкурс за избор на управител на "Здравец" ЕООД


Община Трявна обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "Здравец" ЕООД - гр. Трявна, ЕИК 107564271, за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора

Конкурс за избор на управител на "Тревненска седмица" ЕООД
Община Трявна обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "Тревненска седмица" ЕООД - гр. Трявна, ЕИК 107543940, за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.

ОБЩИНА ТРЯВНА
ОБЯВЯВА ПОДБОР

                                              
ПО ДОКУМЕНТИ  И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ Шофьор на товарен автомобил“
в отдел „ ЧИСТОТА“


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Управлява МПС за събиране и превоз на отпадъци.Организира  и следи за цялостния процес на работа на сметосъбиращия автомобил. Грижи се за техническото състояние на МПС.

                                        ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
•    Образование                       -средно;
•    Професионален опит        - една година;
•    Квалификационни изисквания за длъжността:- правоспособност за управление на МПС- категория „С“

                                             НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

•    заявление за участие в подбора;
•    автобиография /СV/;
•    копие от диплома за завършено образование;
•    копие за документ за правоспособност за управление на МПС- категория „С“;
•    копие на други документи , доказващи допълнителен професионален опит и компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
•    копие на трудова книжка,  доказваща наличието на трудов стаж и професионален опит;

 МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА  ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите за участие в подбора се представят в срок до 17.00 часа на 14.10.2016 г.                  
на  адрес: гр. Трявна; ул. „ Ангел Кънчев „ № 21 , ет. 1, стая 102 на община Трявна.
Обявата за подбора – да бъде публикувана на интернет страницата на Община Трявна www.obtryavna.org. 
и на таблото за обяви и съобщения на първи етаж в сградата на Общинска администрация - Трявна

ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ в Дневен център за възрастни хора с увреждания

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- гр.ТРЯВНА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
Проект „Обучения и заетост за младите хора”
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Общинска администрация- гр. Трявна, реализира схема „Обучения и заетост за младите хора”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. www.az.government.bg.
Като работодател  наема регистрирани в бюрата по труда безработни младежи до 29 годишна възраст за длъжности „ Поддръжка на инфраструктурата“, за период от 6 /шест/месеца на пълно работно време.
Изисквания към младежите за включване в схемата:
• Да са регистрирани, като безработни в дирекция „Бюро по труда”;
• Да са на възраст до 29 години включително;
Да не участват в никаква форма на заетост, форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.
Начин на кандидатстване
Подаването на документи от  безработни лица за участие в схемата се извършва в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ). КРАЕН СРОК- 31.03.2016г
 
 


П Р О Т О К О Л

допуснати и недопуснати кандидати  за длъжността директор дирекция “ФСАО”
в дирекция „Финансово счетоводно и административно обслужване”     
/препис/
Днес, 02.12.2015 год. в административната сграда на Община Трявна от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 577/27.11.2015г. за допускане и провеждане на конкурс за държавен служител за длъжността директор дирекция“ФСАО” в дирекция „Финансово счетоводно и административно обслужване

Обява за конкурс за  длъжността  «Директор дирекция»ФСАО» в дирекция «ФСАО» на Община Трявна

Обява за конкурс за подбор на персонал по проект "Център за независим живот"

Обява подбор на документи за длъжността "Медицинска сестра"

Обява за конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на "Здравец" ЕООД - гр. Трявна

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца!

Обявява подбор по документи и интервю за длъжността Технически сътрудник”


ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ  ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към  ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ” / за Основно оздравително училище за сърдечносъдови и белодробни заболявания „Ангел Кънчев”   гр. Плачковци;  кв. Късовци /

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ„КАСИЕР -СЧЕТОВОДИТЕЛ”ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"ПРИ ОБЩИНА  ТРЯВНА

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ”/ за Основно оздравително училище за сърдечносъдови и белодробни заболявания „Ангел Кънчев”   гр. Плачковци;  кв. Късовци/

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ„СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО”ДИРЕКЦИЯ " СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"ПРИ ОБЩИНА   ТРЯВНА


ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ”/ за ООУСБЗ „Ангел Кънчев” гр. Плачковци; кв. Късовци

Списък на допуснатите и недопуснати до подбор кандидати за длъжността „Специалист „ ГРАО” в отдел „ ГРАО”на общинска администрация- гр. Трявна

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СПЕЦИАЛИСТ„ГРАО” ОТДЕЛ” ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ ОБЩИНА ТРЯВНА

Списък на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността Младши експерт ”Туризъм, икономика и услуги” в администрацията на Община Трявнa

Конкурсза  заемане на длъжността:   Младшиексперт „ Туризъм, икономика,услуги”  при  Дирекция«Стопански дейности и устойчиво развитие»

ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ УПРАВИТЕЛ“ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „юрисконсулт” в дирекция „Финансово-счетоводно и административно обслужване” (за заместване на държавен служител)


Списък с допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за подбор на персонал на Център за услуги в домашна среда – Трявна

Община Трявна обявява конкурс за длъжността  "Главен архитект" в дирекция "ТСУ" на Община Трявна

Протокол от извършването на подбор за персонал по проект ”Нови възможности за обществена солидарност”-социално предприятие за обществено хранене – Трявна” – Договор BG051PO001-5.1.02-0025-C0001

Протокол от извършването на подбор за персонал на „ Дневен център за възрастни хора с увреждания” –„Дейност социални услуги и дейности” при Община Трявна

Община Трявна в качеството си на Бенефициент по проект: „”Нови възможности за обществена солидарност”-социално предприятие за обществено хранене – Трявна” – Договор BG051PO001-5.1.02-0025-C0001, обявява конкурс за подбор на персонал на социалното предприятие по Кодекса на труда за следните длъжности
...

Община Трявна обявява свободни работни места за „Дневен център за възрастни хора с увреждания” по следните  длъжности...

Свободно работно място за длъжността: Старши специалист "Строителен контрол" в Дирекция "ТСУ" - Община трявна

Община Трявна в качеството си на Бенефициент по проект: „”Нови възможности за обществена солидарност”-социално предприятие за обществено хранене – Трявна" ще осъществи подбор на персонала на социалното предприятие


/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif