Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Стопанска дейност

УСЛУГА № 2001

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТ

Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие);
 • Актуална скица на имота, издадена и заверена от компетентен орган;
 • Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при необходимост);
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота, издадена от МДТ по местонахождение на имота, в която молителят е вписан като собственик;
 • Нотариално заверено пълномощно за представител;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Документ за платена такса.

ТАКСА: 10.00 лв.
СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2002

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е ОТПИСАН ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие);
 • Актуална скица на имота, издадена и заверена  от компетентен орган;
 • Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при необходимост);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Заповед за отписване на имота (при наличие);
 • Нотариално заверено пълномощно за представител;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Документ за платена такса.

ТАКСА: Размерът на таксата е определен в чл. 77, ал. 8 на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ТАКСА: 10.00 лв.
СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2003

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Декларация за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, вкл. по законодателството на друга държава - членка на ЕС;
 • Документи, изискващи се от нормативните актове, които уреждат упражняването на съответната дейност /Удостоверение за регистрация, издадено от Областна дирекция безопасност на храните - Габрово и др./;
 • Схема /извадка от кадастрален план/, заверена от гл. Архитект на общината за възможността и начина на разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения за търговия на открито.

ТАКСА:

I търговска зона

 

на ден

на месец

до 5 кв.м.

0,80 лв./кв.м.

15,00 лв./кв.м.

от 6 до 10 кв.м.

0,65 лв./кв.м.

10,00 лв./кв.м.

над 10 кв.м.

0,55 лв./кв.м.

7,00 лв./кв.м.


II търговска зона

 

на ден

на месец

до 5 кв.м.

0,50 лв./кв.м.

10,00 лв./кв.м.

от 6 до 10 кв.м.

0,45 лв./кв.м.

7,00 лв./кв.м.

над 10 кв.м.

0,40 лв./кв.м.

5,00 лв./кв.м.


III търговска зона

 

на ден

на месец

до 5 кв.м.

0,45 лв./кв.м.

6,50 лв./кв.м.

от 6 до 10 кв.м.

0,40 лв./кв.м.

5,50 лв./кв.м.

над 10 кв.м.

0,35 лв./кв.м.

4,50 лв./кв.м.


За предоставяне на услуги с детски акумулаторни колички – 30.00 лв./месец - за брой

* При монтирани с разрешение на гл. архитект на постоянно място навеси, тенти, шапрони и др. конструкции, за които има издадено разрешение за сезонна търговия за периода, през който не се извършва търговска дейност, ползвателите на общински терени заплащат 10 % от таксите.

І-ва търговска зона
1.ул.”П.Р.Славейков” от ул.”Стара планина” до старинния мост.
2.ул.”Ангел Кънчев” от старинния площад до ул. „Шипка”
3. ул.”Проф.П.Райков”.
4. ул.”Бачо Киро”.

ІІ-ра търговска зона
1. ул. "П. Р. Славейков" от ул. "Стара планина" до стадиона.
2. Плачковци - пл.”Илинден”.
3.Плачковци - ул.”Стара планина” от ТПК ”Колективен труд” до ДСК и ул.”Бузлуджа” до ОУ ”В.Левски”.
4 ул.”В.Левски “ в участъка от ул.”А.Кънчев” до ж.п.прелеза.
5.ул.”А.Кънчев” от ул.”Шипка” до гаров площад
6. ул. „ Стара планина” гр. Трявна.

ІІІ –та търговска зона
Останалите части от гр.Трявна и гр.Плачковци, заедно с присъединените квартали и селата на територията на общината.

СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2004

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие);
 • Актуална скица на имота, издадена и заверена  от компетентен орган;
 • Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при необходимост);
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Нотариално заверено пълномощно за представител;
 • Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 10.00лв.
СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2005

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ (ХОТЕЛИ, СЕМЕЙНИ ХОТЕЛИ И ДР.)

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
 • Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, съгласно изискванията на наредба по чл. 121, ал. 5;
 • Формуляр за определяне на категорията по образец;
 • Копия от документите за собственост на обекта;
 • Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
 • Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

ТАКСА:
1. за категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели:
а) до 30 стаи - 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 1 200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2 800 лв.;
д) над 500 стаи - 5 000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи - 200 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 400 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 2 000 лв.;
д) над 100 стаи - 4 000 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

СРОК: 74 дни

* СЛЕД 14 ДНИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЖАЩО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ

УСЛУГА № 2006

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС Б - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Формуляр за определяне на категорията по образец;
 • Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;
 • Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

ТАКСА:

а) за едно легло - 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 10,00 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг - 10 лв. на брой.

СРОК: 74 дни


* СЛЕД 14 ДНИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЖАЩО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ

УСЛУГА № 2007

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
 • Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
 • Формуляр за определяне на категорията по образец;
 • Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване на изискванията на ЗУТ, съответно разрешение заползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведения за хранене и развлечения, разположени върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 • Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

ТАКСА:
а) до 20 места за сядане - 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 1 500 лв.;
д) над 300 места за сядане - 2 000 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

СРОК: 74 дни

* СЛЕД 14 ДНИ СЕ ИЗДАВА ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ, ВАЖАЩО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ

УСЛУГА № 2008

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НА СОБСТВЕНИКА НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА ВЪРХУ НЕЯ СГРАДА С ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Актуална скица на имота по действащия план на населеното място;
 • Документ за собственост на сградата, договор за учредено право на строеж и други документи, доказващи собствеността му и законността на построената сграда;
 • Копие от нотариален акт за реализирано строителство;
 • Копие от удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен;
 • Копие от съдебна регистрация /за юридически лица/;
 • Актуално състояние на фирмата или ЕИК(когато заявлението се подава от физическо или юридическо лице регистрирано по Търговския закон);
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата

УСЛУГА № 2009

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ДОГОВОР ЗА:
* ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТ;
* ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩЕ;
* ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ.

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Документ, доказващ правния интерес на лицето.
 • Нотариално заверено пълномощно за представител(когато е необходимо);
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 3.60лв.
СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2010

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ И / ИЛИ ПРИСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА, ПОСТРОЕНА ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за идентичност на имота по всички приходни планове на населеното място(при необходимост);
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата или ЕИК(когато заявлението се подава от физическо или юридическо лице регистрирано по Търговския закон);
 • Виза за проектиране на надстройка /пристройка.
 • Протокол от общото събрание за съгласие на всички собственици в сградата за учредено право на надстрояване или пристрояваяне, като сградата е в режим на етажна собственост (при необходимост).

ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2011

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕД ЗА ДЕАКТУВАНЕ НА ИМОТ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към Oбщина Трявна;
 • Документ за собственост;
 • Актуална скица на имота по действащия план на населеното място;
 • Удостоверение за идентичност на имот по всички предходни планова на населеното място ( при необходимост);
 • Квитанция за внесена такса.

ТАКСА: 3.60 лв.
СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2012

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Документ, доказващ правния интерес на лицето;
 • Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 3.60 лв.
СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2013

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА, ЧЕ ДАДЕН ИМОТ НЕ Е ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Молба-декларация;
 • Актуална скица на имота, издадена и заверена от компетентен орган;
 • Документ за собственост на имота;
 • Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място;
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/;
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота;
 • Пълномощно;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължение към община Трявна.
 • Удостоверение за търпимост на сградата или друг документ, доказващ законността   на сградата (при необходимост).
 • Квитанция за платена такса (след издаване на услугата)

ТАКСА: 5.00 лв.
СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2014

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Необходими документи:
 • Искане по образец;
 • Актуална заверена скица на имота.
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ЗАБЕЛЕЖКА:
след представяне на изискуемите документи се изготвя договор за наем по образец

ТАКСА БЕЗ ДДС:
след сключването на договор се заплаща наем съгласно Тарифа за определяне на началния минимален размер на годишния наем и аренда за декар площ при предоставяне  на земеделски земи общинска собственост под наем и аренда.
СРОК: 14 дни за едногодишни договори
          60 дни за многогодишни договори

Формуляр на искане: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2015

ИЗДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ДЪРВОДОБИВ

Необходими документи:
 • Уведомление по образец;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 10.00 лв.
СРОК: 2 дни

Формуляр на уведомление: изтеглете Уведомление

УСЛУГА № 2016

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕК АВТОМОБИЛ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;
 • Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носотел;
 • Заверено от превозвача копие на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на каратата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;
 • Копие от удостоверение “Водач на лек таксиметров автомобил”;
 • Копие от удостоверение “Психологическа годност на водача”;
 • Копие от вносна бележка за внесена сума за разрешително, паркинг-места и стикери;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна - срок на валидност 1 месец от датата на издаване;
 • Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на ДОПК или са разсрочени по реда на КСО (издава се от НАП Габрово) - срок на валидност - 1 месец от датата на издаване.
 • Копие от вносна бележка за платен данък върху таксиметров превоз на пътници.
 • Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на ДОПК или са разсрочени по реда на КСО (издава се от НАП Габрово)/ - прилага се когато водача извършва дейност от името на превозвача, но за своя сметка - срок на валидност 1 месец от датата на издаване.

ТАКСА: 30.00 лв. за разрешително + 3 бр. стикери
СРОК: 14 дни


УСЛУГА № 2016А

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ СТОЯНКИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ТАКСА:
- 130,00 лв. без ДДС (за 12 месеца) за ползване на улични платна, паркинги, стоянки за паркиране и престрояване
СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2017

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКОМЕСТА

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост на имота/договор за наем (при необходимост);
 • Разрешение за ползване на обекта (при необходимост);
 • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК или друг документ удостоверяващ правото  на упражняване на свободна професия;
 • Извадка от плана с обозначените паркоместа (издава се от техническа служба след представен документ за собственост или договор за наем);
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ТАКСА: 130.00 лв. без ДДС - за година.
СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2018

ЗАВЕРЯВАНЕ НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ЗА АВТОБУСИ ОТ РЕДОВНИ ЛИНИИ

Необходими документи:
- Заявление по образец.
ТАКСА: няма
СРОК: 3 дни

Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2019

КАРТОТЕКИРАНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

Необходими документи:
 • Искане по образец ;
 • Служебна бележка за доходите на всички работещи в семейството за послените 12 месеца, формирани от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, зем. земи под аренда и др., след облагане със съответните данъци;
 • Документ от бюрото по труда за регистрираните безработни;
 • Документ за правно основание на обитаваното жилище - Договор за наем или декларация за обитавано жилище;
 • Документ доказващ жилищното състояние (при наличие на такъв документ);
 • Документ от МДТ за актуално недвижимо състояние;
 • Документ от ТЕЛК за I-ва и II-ра група инвалидност (при необходимост);
 • Копие на лична карта с валидна адресна регистрация;
 • При собственост на МПС - документ за застрахователната стойност на МПС;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ЗАБЕЛЕЖКА: При подаването на документите, лицата представят лична карта за проверка на адресната регистрация

ТАКСА: 1.00 лв.
СРОК: 60 дни

Формуляр на искане: изтеглете Искане

УСЛУГА № 2019А

КАРТОТЕКИРАНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНО ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

Необходими документи:
 • Искане по образец;
 • Служебна бележка за заеманата длъжност в администрация или учреждение на пълна издръжка от общинския или държавен бюджет или значими за общината области;
 • Документ за правно основание на обитаваното жилище –договор за наем;
 • Документ доказващ  собственост на жилище или вила,находящи се в община Трявна ( при наличието на такива );
 • Документ от сектор местни данъци и такси за актуално недвижимо състояние;
 • Копие на лична карта ;
 • Удостоверение за липса на задължения към Общината.

ТАКСА: 1,00 лв.
СРОК: 60 дни

УСЛУГА № 2020

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.21, АЛ.3 И АЛ.6 ОТ НРПУРОИ, ЗА СРОК ДО 4 ГОДИНИ

Необходими документи:
 • Заявление по образец ;
 • Копие от съдебна регистрация на партията или организацията;
 • Декларация , че местната структура на партията или организацията не притежава друго помещение за задоволяване на същите нужди;
 • Декларация за финансовото състояние на местната структура на партията или организацията, от която е видно, че е възможно заплащането на наема и консумативите;
 • Декларация, че партията има общинска структура на територията на община Трявна;
 • Оригинал или заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт на лицето, представляващо съответната партия;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2022

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ -ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ , ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ОБЩ. ПОЛЗА, СЪГЛ. ЧЛЕН 21, АЛ.14 ОТ НРПУРОИ ЗА СРОК ДО 10 ГОДИНИ

Необходими документи:
 • Заявление по образец
 • EИК или удостоверение за актуално състояние;
 • Декларация , от ФЛ или представляващия юридическото лице,че същото не притежава  в собственост, годни за постоянно ползване имоти за дейността , която ще бъде осъществявана(по образец);
 • Удостоверение за липса на задължения към Община Трявна

ТАКСА: няма
СРОК: 30 дни до откриване на процедурата
Формуляр на заявление: изтеглете Заявление

УСЛУГА № 2023

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Необходими документи:

 • Искане по образец;
 • Скица на имота;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Документ за собственост
 • Документ от Държавно горско стопанство (ДГС) гр. Плачковци за лесоустройствен инвестиционен план (ЛИП)
 • Удостоверение за наследници ( при необходимост ).
 • Документ за трасиране на имота от геодезическа фирма

ТАКСА: за орех, череша, липа, черница, кестен – 5.00лв./дърво

ТАКСА: за всички останали видове - 3.00 лв.

СРОК: 7 дни след посещение на място и маркиране на дърветата

 

При нужда от транспортиране:

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА –ЦЕНА/КУБ.М.

5.00 лв./куб. м. – за орех, череша, липа, кестен, черница;

3.00 лв./куб.м. – за останалите дървета;

1.00 лв./куб.м. – за дърва за огрев.

 

УСЛУГА № 2024

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА (КАРУЦА)

Необходими документи:

 • Искане по образец;
 • Свидетелство за регистрация на животни;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 10.00 лв.
СРОК: 7 дни


УСЛУГА № 2025

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЕДЪР ДОБИТЪК ИЛИ ЕДНОКОПИТНО ЖИВОТНО

Необходими документи:
 • Декларация по образец;
 • Документ за собственост на земеделска земя (мин. 2 дка. на 1 бр. животно);
 • Скица на имотите;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна;
 • Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 20 лв.
СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2027

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ И ПАСИЩА НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Справка за брой животни издадена от Официален Ветеринарен лекар към ОДБХ- гр. Габрово;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Квитанция за платена такса.

ТАКСА: Няма
СРОК: 7 дни


УСЛУГА № 2029

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Копие от документ за собственост на имота или за ползването му/нотариален акт, договор за наем, договор за покупко-продажба/;
 • Скица с нанесен маршрут;
 • Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска дейност;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
 • Други документи: Разрешително за ползване на общински пътища, издадено от кмета на общината, по реда на Наредбата за управление на общинските пътища(представя се в случаите, когато за достъп до горски територии се ползват общински пътища за превоз на дървесина с превозни средства с допустима максимална маса над 10 тона);
 • Квитанция за платена такса.
ТАКСА: Няма
СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2030

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Необходими документи:

ТАКСА: Няма
СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2031

ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДНОГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 37 АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост на имота;
 • Актуална скица на имота;
 • Декларация по образец;
 • Актуално удостоверение за наследници/за наследствени имоти/;
 • Изрично пълномощно за получаване на сумите, когато заявлението не се подава лично или декларация (по образец);
 • Начин на получаване на средствата
 • В брой на касата на Община Трявна
 • По банков път чрез посочена от Вас банкова сметка и банка

ТАКСА: Няма
СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2032

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Декларация за обстоятелствата по унищожаването или изгубването на удостоверението за категоризация на туристическия обект;
 • Документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. 

ТАКСА: 100 лв.
СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2033

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА

Необходими документи:

ТАКСА: Няма
СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2034

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
 • Декларация, че лицето не е в ликвидация- за лицата, които не са търговци;
 • Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец (за място за настаняване);
 • Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец (за заведение за хранене и развлечения);
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
 • Формуляр за определяне на категорията - по образец (за място за настаняване);
 • Формуляр за определяне на категорията - по образец (за заведение за хранене и развлечения);
 • Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
 • Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

ТАКСА: 150 лв.
СРОК: 14 дни

УСЛУГА № 2048

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ТЕРЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

ТАКСА: 300 лв.

СРОК: Веднага

УСЛУГА № 2057

ПРЕКРАТЯВАНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Удостоверение за категория;
 • Декларация при изгубено или унищожено удостоверение.

ТАКСА: Няма

СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 2058

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ (ХОТЕЛИ, СЕМЕЙНИ ХОТЕЛИ И ДР.)

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
 • Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, съгласно изискванията на наредба по чл. 121, ал. 5;
 • Формуляр за определяне на категорията по образец;
 • Копия от документите за собственост на обекта;
 • Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
 • Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.


ТАКСА: 
1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А - хотели, мотели:
а) до 30 стаи - 450 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 1 000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1 700 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2 500 лв.;
д) над 500 стаи - 4 500 лв.
2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи - 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 360 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 850 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 1 800 лв.;
д) над 100 стаи - 3 600 лв.
СРОК: 90 дни

УСЛУГА № 2059

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ (СТАИ ЗА ГОСТИ, АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ И КЪЩИ ЗА ГОСТИ)

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Формуляр за определяне на категорията по образец;
 • Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;
 • Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

ТАКСА:
а) за едно легло - 9 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 9 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг - 9 лв. на брой.
СРОК: 90 дни

УСЛУГА № 2060

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
 • Декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
 • Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
 • Формуляр за определяне на категорията по образец;
 • Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване на изискванията на ЗУТ, съответно разрешение заползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведения за хранене и развлечения, разположени върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 • Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

ТАКСА:
а) до 20 места за сядане - 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 720 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 1 400 лв.;
д) над 300 места за сядане - 1 800 лв.
СРОК: 90 дни

УСЛУГА № 2061

ПРОМЯНА КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ В ПО-НИСКА ОТ ОПРЕДЕЛЕНАТА

Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;
 • Декларация, че лицето не е в ликвидация- за лицата, които не са търговци;
 • Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец (за място за настаняване);
 • Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец (за заведение за хранене и развлечения);
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;
 • Формуляр за определяне на категорията - по образец (за място за настаняване);
 • Формуляр за определяне на категорията - по образец (за заведение за хранене и развлечения);
 • Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
 • Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

ТАКСА: 100 лв.
При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.
СРОК: 14 дни
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif