Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Права и сигурност на туристите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОРЕЩИ ЛИНИИ И ВРЪЗКИ С КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

1.Комисия за защита на потребителите
2.Българска агенция по безопасност на храните
3.Регионална здравна инспекция
4.Планинска спасителна служба
5.Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
6.Агенция „Пътна инфраструктура”
7.Главна дирекция „Криминална полиция”
8.Главна дирекция „Охранителна полиция”
9.Главна дирекция „Гранична полиция”
10.Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

1. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Комисията за защита на потребителите има открит национален телефон на потребителя  с номер 0700 111 22.
На цената на един градски разговор се приемат обаждания от цялата страна. Телефонът се обслужва денонощно, както и в празнични и почивни дни. В рамките на работното време на институцията телефонът се обслужва от дежурни експерти, а в останалото време – от специално обучени оператори.
На телефона се приемат сигнали както за нарушени права на потребителите, уредени в Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и в други нормативни актове, по които КЗП има вменени правомощия.
На националния телефон се дават и консултации на гражданите, както за техните потребителски права, така и за правната уредба и компетентния орган, съобразно предмета на всяко обаждане – обществени услуги, облигационни и гражданско-правни отношения, масов градски транспорт, обществени услуги и др.
По електронен път, жалби и сигнали потребителите могат да бъдат подавани на интернет адрес: [email protected] и на [email protected]. Гражданите могат да използват и формите за обратна връзка на интернет страницата:
http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=12&document_id=19, вкл. и до съответните регионални звена на комисията.

2. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Българска агенция по безопасност на храните приема сигнали за нарушения, оплаквания и впечатления, свързани с  храни, здравеопазване и хуманно отношение към животните, продукти за растителна защита, цялостната дейност на Агенцията.
За осигуряването на контакт на потребителите, с Българска агенция по безопасност на храните, в случаи на инциденти или потенциални нарушения, касаещи безопасността и качеството на храните, търгувани и приготвяни в обекти, могат да бъдат ползвани следните данни:
„Телефон на потребителя”: +359-0700-122-99. Обслужващите „телефон на потребителя” оператори, приемат сигнали от 08.00ч. до 21.00ч., седем дни в седмицата.
В сайта на Българската агенция по безопасност на храните се поддържа и услугата „Подай сигнал онлайн” (http://www.babh.government.bg).
Интернет страницата на Българската агенция по храните е www.babh.government.bg.

3. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
Регионалните здравни инспекции са отговорни са провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда.
За контакти:
РЗИ - Габрово 
Гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2
Звено за административно обслужване: тел. 066/840 604, e-mail: [email protected]

4. ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА
При нещастен случай
Дежурни телефони:  088 1470 и 02/ 963 2000
За справки или съвети – тел. 088 1471
Бази на Планинска спасителна служба
СОФИЯ (Денонощно дежурство)
Централа ПСС
Аварийни телефони
088 1470 (за абонати на M-tel) 0887 100 237
02/963 2000
За справки и съвети
088 1471 (за абонати на M-tel) 0887 100 238
ВИТОША
База Черни Връх
02 967-11-28
База Алеко
02 967-11-55
088 1472 (за абонати на M-tel) 0887 100 239
База Офелия
Чрез Централата
ПИРИН (Денонощно дежурство)
Банско
0749/8-81-32
088 1474 (за абонати на M-tel) 0887 100 241
ПЛОВДИВ
032/ 62-48-90
0887/582 936
РОДОПИ (Денонощно дежурство)
база Студенец (Пампорово)
0309/58336
088 1475 (за абонати на M-tel) 0887 100 245
СТАРА  ПЛАНИНА
ПСС Троян
0888 621 275
ПСС Тетевен
0887 542 709
РИЛА (Денонощно дежурство)
Боровец
07503/ 2450
088/ 1473 (за абонати на M-tel)
ПСС Благоевград - Рила планина
0887/ 572 634
0884/ 572 402
ПСС Дупница
0887/ 887 104
В случай на опасност в планината, сигнал може да бъде подаден и чрез „Национална система 112“. Телефон 112 се избира без код, денонощно и безплатно.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Възможностите, които предоставя Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за осигуряване на обратна връзка с потребителите са чрез телефоните на областните отдели „Контролна дейност - ДАИ", чрез директния телефон за сигнали и нередности в транспорта: 02/9409400, както и на електронен адрес: [email protected].
Повече информация, можете да откриете на интернет страницата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" www.rta.government.bg и на Портала за сигнали за нередности в транспорта http://www.transportinfo.bg/bg/Bulgaria.

6. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Всички граждани и фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка по републиканската мрежа от интернет страницата на агенцията на адрес: www.api.bg, в секция „Актуална пътна обстановка“ и по всяко време на денонощието, без почивни дни, на телефон: 0700 130 20.
В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища. Събраната и обобщена информация се публикува всеки ден на интернет страницата на агенцията в секция „Бюлетин пътна обстановка“.
Сигнали за нередности, злоупотреби, конфликт на интереси и подозрения за измами по проекти, свързани с изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС, които реализира Агенция „Пътна инфраструктура", могат да бъдат подавани на е-mаil: [email protected]; на телефон: 0800 130 10 или чрез формата за обратна връзка на интернет страница на АПИ http://www.api.bg/index.php/bg/signali-za-nerednosti/podaj-signal.
Телефонът се набира без код за София от цялата страна и разговорите са безплатни. На този телефон не се приемат сигнали, незасягащи темата нередности и подозрения за измами. Обажданията се записват автоматично, подаденият сигнал се регистрира, след което започва проверка по случая. Желателно е да посочвате подробна информация за нарушенията и фактите, които са Ви известни. Това ще даде възможност за предприемане на своевременни действия и предотвратяване на евентуални корупционни прояви.
Гражданите могат да изпращат своите сигнали за корупция и подозрения за нередности/измами в деловодството на Агенция "Пътна инфраструктура" от 9.00 ч. до 17.30 ч.
На адрес http://www.api.bg/index.php/bg/kontakti/dezhurni-v-stranata-opu, всеки желаещ може да открие списък на дежурни телефони на отдели за пътно управление в 27 градове в страната.
Телефоните за връзка с дежурни по поддържането в централната администрация на АПИ са: 02/952-1605 и 0700 13020.
Актуалните телефони за получаване на обществена информация са: 02/91 73 409; 02/91 73 407 и 02/91 73 487, както и на e-mail: [email protected].

7. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”
Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.
Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.
В допълнение, гражданите могат да се свържат с Главна дирекция „Криминална полиция” чрез електронна поща: gdkp@bg или на интернет адрес: http://gdkp.mvr.bg/contactus.htm.

8. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”
Съгласно българското законодателство всички служители на МВР имат контролни функции по отношение на изпълнение на наредбите на общините за опазване на обществения ред във всички населени места, включително и курортните комплекси. Освен това те се включват при извършването на съвместни проверки с представители на други институции (НАП, ДВСК, изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и други).
Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.
Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.
В допълнение, гражданите могат да се свържат с ГД „Охранителна полиция”чрез електронна поща: gdop@bg или на интернет адрес:http://www.gdop.mvr.bg/contactus.htm, на който чужденците могат да подават сигнали, предложения и жалби, а така също да сигнализират за извършени нарушения от страна на полицейски служители спрямо тях. На сайта има прикачени линкове, които насочват към извършването на справки за задължения по фиш и състоянието на пътна обстановка в страната.

9. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”
ГД “Гранична полиция” предоставя следните телефони и електронна поща за непрекъсната обратна връзка, за получаване на сигнали от граждани – тел. 02/983 1865; Факс: 02/988 5867; [email protected]. Гражданите могат да използват и формата за обратна връзка чрез интернет адрес: http://www.nsgp.mvr.bg/contactus.htm.
Актуална информация за пътуване в страните членки на ЕС и за пътуващите през територията на Р България може да бъде достъпена чрез http://www.nsgp.mvr.bg/Guide/tr_persons.htm.
Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.
Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.

10. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
Гражданите могат да се свържат с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” чрез електронна поща: [email protected] или на интернет адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/contactus.htm, където могат да подават сигнали, предложения и жалби, а така също да сигнализират за извършени нарушения.
Осъществяването на връзка със структури на МВР, от граждани (български и чуждестранни), желаещи да подадат сигнал става, чрез съответното Регионално управление на полицията на територията, на което е станал инцидента или произшествието и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“.
Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания при необходимост от спешна медицинска помощ, помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари, аварии, кризи и други инциденти с човешки и материални загуби. Телефонът се избира без код. Услугата 112 е денонощна и безплатна.
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif