Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Местни данъци и такси

СПРАВКА - Декларация  по чл.116 ал.4 от Закона за туризма

Регистър за настанени туристи

По-важни срокове за плащане на местни данъци и такси през 2017г.


Данък върху превозните средства
Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година до 30.04.2016 се прави отстъпка от 5 на сто.

Окончателен годишен патентен данък
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. За първото тримесечие – до 31 януари
2. за второто тримесечие – до 30 април
3. за третото тримесечие – до 31 юли
4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация по чл. 61 н от ЗМДТ и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка от 5 на сто.

Данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци
 Срокове за плащане за 2017 г.:

Данъкът и таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година до 30.04.2017 се прави отстъпка от 5 на сто.
За 2017 г. се освобождават от подаване на Справка-декларация за определяне основата за такса битови отпадъци всички физически и юридически лица, извършващи дейност и/или стопанисващи (притежаващи) обекти на територията на общината, когато не е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в подадената от тях справка-декларация от предходната година. В този случай такса “Битови отпадъци” се определя на база последната подадена справка-декларация.


Приемане на данъчна декларация за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на община ТРЯВНА, съгласно чл.14 от ЗМДТ

Подаване на декларацията
- подава от собственика или от носителя на вещното право на ползване, които са данъчно задължени лица.
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползват и останалите съсобственици или ползватели.
Срок за подаване на данъчната декларация
– срокът за подаване на декларацията е 2-месечен, считано от датата на придобиване на имота или учредяване на правото на ползване или от настъпилата промяна във вече декларирани данни и 6-месечен при придобиване на имот по наследство.
Към декларацията се прилагат следните документи:
•    за собственост /нотариален акт, съдебно решение, договор със силата на нотариален акт, постановление и др./;
•    за платен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин /когато няма такъв, данъка се заплаща в отдел “Местни данъци и такси”/;
•    удостоверение за наследници за имот, придобит по наследство.
За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто,
данък за недвижимите имоти се дължи със 75 на сто намаление. Лицата предявяват правото си за ползване на данъчното облекчение чрез данъчна декларация и представяне на ТЕЛК решение в 2-месечен срок.

Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията се посочва отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
За идентификацията на имот в данъчна декларация се заплаща 3.00лв.
Формуляр на данъчна декларация: ДекларацияПриемане на данъчна декларация за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ

Подаване на декларацията
- Декларацията се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците, задължени да заплащат данък върху наследството.Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения от 01.01.2005 г. За предходни периоди се дължи данък върху наследството.
Срок за подаване на данъчна декларацията
– срокът за подаване на декларацията е 6-месечен считано от датата на откриване на наследството. Наследството се открива със смъртта на физическото лице.
Декларацията се подава, подписана от всички наследници/ заветници, като подадената в срок декларация от един наследник, ползва и другите. Всеки наследник може да подаде декларацията сам за себе си, като впише всички наследници по удостоверението за наследници.
Декларация 32


Приемане на данъчна декларация за облагане с данък при придобиване на имущества,съгласно чл.49 от ЗМДТ

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
Не се дължи данък за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.
Платец на данъка
- данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.
Срок за подаване на декларация
- при безвъзмездно придобиване на имуществото, лицата получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в 2-месечен срок от получаването му.
Формуляр на данъчна декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ:
Декларация по чл. 49 ал. 3 от ЗМДТ

Подаване на справки-декларации за облагане с такса битови отпадъци

Подаване на декларацията:
- Декларацията се попълва от всички действащи физически и юридически лица извършващи дейност на територията на Община Трявна и притежаващи и стопанисващи обекти на територията на Общината.
Ако фирмата развива повече от една дейност и/или притежава повече от един обект, то те се описват в една справка-декларация, съгласно мерките за определяне на такса смет.
Ако някое лице притежава повече от една фирма, за всяка фирма се подава отделна справка-декларация.
Срок за подаване на справката-декларация:
- С решение за определяне на ТБО за съответната година общинския съвет може да освободи лицата по ал.4 на чл.15 от НОМДТЦУ от задължението да подават справка декларация за съответната година, ако общинския съвет не е отвърдил нов образец и когато не е настъпила промяна в обстоятелствата вписани в подадената от тях справка декларация от предходната година. В този случай ТБО се определя на база последната подадена справка декларация.
- При започване на нова дейност и при настъпила промяна на вече декларирани обстоятелства, задължените лица следва да подават справка-декларация в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.
Формуляр на справка-декларация: справка декларация ТБО

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕНИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Издава се по искане на данъчно задълженото лице.
ТАКСА: 1.00лв. / СРОК: веднага
Формуляр на искането: Формуляр искане

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ 87 АЛ.6 ДОПК ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Издава се по искане на данъчно задълженото лице
ТАКСА: Безплатно / СРОК: 7 дни
Формуляр на искането: Формуляр искане

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ

Издава се по искане на даначно задълженито лице
ТАКСА: 2,00 лв./ СРОК: 3 дни
Формуляр на искането: Формуляр искане

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА  НЕДВИЖИМ ИМОТ по чл.264, ал.1 от Д
ОПК


Необходими условия за издаване:
•    Лицето е собственик, упълномощено лице, преобретател на държавен или общински имот, наследник, заветник или лицето представя удостоверение от съда;
•    Недвижимия имот е деклариран;
Необходими документи
•    Искане по образец;
•    Документ за собственост;
•    Удостоверение за наследници;
•    Скица /за зем. земи и гори/;
•    Техническа характеристика на имота /за зем. земи и гори/;
•    Бонитет /за гори/.
ТАКСА:
• обикновена услуга / до 14 дни/
- За земеделски земи, гори и право на строеж - 5лв.
- За имоти декларирани с данъчна декларация по чл. 14 ЗМДТ - 4лв.
• бърза услуга /до 3 дни/ - в двоен размер.
Формуляр на искане: Формуляр 264


ПРИЕМАНЕ НА ПАТЕНТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Патентаната декларация се подава от:
- Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.
Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.

Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно. .(чл.61л, ал.2 от ЗМДТ)

Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността. .(чл.61л, ал.3 от ЗМДТ)

Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.(чл.61л, ал.4 от ЗМДТ)

Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата (чл.61л, ал.5 от ЗМДТ)

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определения данък е с най-висок размер; За извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
Независимо от чл. 61л, ал. 4 данъчното облекчение по т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Срок за подаване на данъчната декларация:
- Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
- Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
Данъчните декларации по чл.61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
Отстъпки:
- Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
Формуляр на данъчна декларация: Декларация по чл. 61н от ЗМДТ


Приемане на декларация за облагане с данък върху превозните средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ

Подаване на декларация

- декларацията се подава от собствениците на превозните средства пред общината по постоянния им адрес.
Срок за подаване на данъчната декларация
– Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по чл.54, ал.1 от ЗМДТ декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства,в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок.
Към декларацията се прилагат следните документи:
•    за собственост /договор за покупко – продажба/;
•    за платен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин /когато няма такъв, данъка се заплаща в сектор “Местни данъци и такси”/;
•    за нови автомобили и автомобили нов внос – митническа декларация на името на данъчно задълженото лице.
Лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто за един от леките автомобили се освобождават от данък МПС/с обем на двигателя до 2000 куб.см и 117,64 киловата/. Лицата предявяват правото си за ползване на данъчното облекчение чрез данъчна декларация и представяне на ТЕЛК решение в 2-месечен срок.
Формуляр на данъчна декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ:
-Декларация за лек автомобил: Декларация 54
-Декларация за ПТС без лек автомобил: Декларация 54 без лек автомобил


Касата на отдел "Местни данъци и такси", на ул."Ангел Кънчев"21, работят всеки делничен ден от 8,00 до 17,00 ч.
Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извържват банкови преводи по следната сметка на Община Трявна:

IBAN: BG31STSA93008411029000, BIC: STSABGSF,  ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА ДСК ТРЯВНА

Кодове за вид плащане:

44 14 00 - Окончателен годишен патентен данък
44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 - Данък върху наследствата
44 23 00 - Данък върху превозните средства
44 24 00 - Такса Битови отпадъци
44 25 00 - Данък припридобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00 - Туристически данък
44 34 00 - Други данъци /пътен данък/
44 80 13 - Такса куче

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.71 ОТ ЗМДТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Декларация чл.71ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.61Р ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Декларация чл.61Р ал.5
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif