Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Гражданско състояние

УСЛУГА № 1001
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ОРИГИНАЛ
Необходими документи
- Документ за самоличност на родителите;
* Удостоверението се издава само веднъж за всички родени деца в чужбина, които имат пресъставени актове в гр. Трявна, както и за съставени актове, съгласно съдебно решение.
ТАКСА: БЕЗПЛАТНО
СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 1002
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
/Заявлението се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице/
- Документ за самоличност на лицето или на родителите на непълнолетно дете или на упълномощеното лице;
- Квитанция за платена такса.
*Издава се по месторождение на лицето
ТАКСА: 3.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Заявление

УСЛУГА № 1003
СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК – ОРИГИНАЛ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Декларация по Чл. 9 Ал. 1 от СК от встъпващите в брак – по образец;
- Медицински свидетелства на встъпващите в брак – по образец;
- Документ за самоличност за встъпващите в брак;
- Документ за самоличност на двамата свидетели;
- Съдебно решение за развод на встъпващите във втори и по-следващ брак;
- Разрешение от Районен съд – за лица от 16 до 18 год.
- Документ за платена такса;
ТАКСА РИТУАЛ: 60.00 лв.
ТАКСА БЕЗ РИТУАЛ:12.00лв.
Формуляр на заявление:
Заявление
Декларация

УСЛУГА № 1004
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
* Заявлението се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на един от съпрузите или на упълномощеното лице;
- Квитанция за платена такса.
* Издава се по място на сключване на гражданския брак, като се прави препис от актовата книга за съответната година.
ТАКСА: 3.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Заявление

УСЛУГА № 1005
СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ И ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ
Необходими документи:
- Съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;
- Документ за самоличност на починалото лице;
ТАКСА :няма
СРОК: веднага

УСЛУГА № 1006
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ /ЗА ВТОРИ ИЛИ СЛЕДВАЩ ПЪТ/
* Издава се за починали лица в гр. Трявна
Необходими документи:
- Заявление по образец;
*Необходимо е да се посочи датата на смъртта и трите имена на починалия
- Документ за самоличност на заинтересования или упълномощения;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 3.00лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Заявление

УСЛУГА № 1007
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ /АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ/
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
*Издава се за лица, родени или починали в гр. Трявна, при установена липса на съставен акт за раждане или смърт в актовите книги
ТАКСА: 3.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Заявление

УСЛУГА № 1008
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
/Издава се по постоянен адрес на починалото лице въз основа на попълнена молба – декларация за наследници и сверяване на ЛРК, регистрите за население и ЛБД/
Необходими документи:
- Лична карта на пряк наследник;
- Попълнена искане за издаване на удостоверение за наследници по образец;
- Квитанция за платена такса;
ТАКСА:
  I екземпляр - 4,00 лв
II и следващ екземпляр - 2,00 лв

СРОК: веднага
* При несъответствие в данните, попълнени от лицето
СРОК: 3 дни
Искане

УСЛУГА № 1009
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
* Издава се по постоянен адрес на лицето.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Искане

УСЛУГА № 1010
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
* Издава се по постоянен адрес на лицето.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Искане

УСЛУГА № 1011
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ
* Издава се по постоянен адрес на лицето
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса;
ТАКСА: 2,00 лв.
СРОК: ВЕДНАГА
Искане

УСЛУГА № 1012
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
* Издава се по постоянен адрес (жителство) на лицето.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Искане


УСЛУГА № 1013
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
* Издава се по постоянен адрес (жителство) на лицето.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Искане

УСЛУГА № 1014
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
* Издава се по постоянен адрес (жителство) на лицето.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Искане

УСЛУГА № 1015
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице или съдебно решение;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 3.00 лв.
СРОК: веднага

УСЛУГА № 1016
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице или съдебно решение;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 4.00 лв.
ЗАВЕРКА ЗА ЧУЖБИНА: 7.00 лв.
СРОК: Веднага
Искане

УСЛУГА № 1017
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Необходими документи
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса;
ТАКСА: 4.00 лв.
ЗАВЕРКА ЗА ЧУЖБИНА: 7.00 лв.
СРОК: Веднага
Искане
Декларация по чл.21

УСЛУГА № 1018
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Искане

УСЛУГА № 1019
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Искане

УСЛУГА № 1020
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Искане

УСЛУГА № 1021
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС
Необходими документи:
- Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
* Искането се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Искане

УСЛУГА № 1022
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС
Необходими документи:
- Заявление по образец;
* Заявлението се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Декларация-съгласие за регистрация;
- Документ за собственост или други документи доказващи собствеността или ползването на имота;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Заявление

УСЛУГА № 1023
АДРЕСНА КАРТА ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС
Необходими документи:
- Заявление по образец;
* Заявлението се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото лице или упълномощеното лице;
- Декларация-съгласие за регистрация;
- Документ за собственост или други документи доказващи собствеността или ползването на имота;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Адресна карта

УСЛУГА № 1024
ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ
Необходими документи:
- Заявление за припознаване, което се попълва от двамата родители пред длъжностното лицепо гражданско състояние или нотариално заверена декларация
- Документ за самоличност на родителите;
- Удостоверение за раждане – оригинал;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 3,00 лева
СРОК: 3 месеца
Заявление

УСЛУГА № 1025
ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА
Необходими документи:
- Заявление по образец;
* Заявлението се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ по гражданско състояние, издаден на територията на Община Трявна;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 7.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Заявление

УСЛУГА № 1026
ВЪЗТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ ПО чл. 19А ОТ ЗГР
Необходими документи
- Нотариално заявление за постоянен адрес по образец:
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице
- Квитанция за платена такса;
ТАКСА: няма
СРОК: веднага

УСЛУГА № 1027
ПРОМЯНА В РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за самоличност;
- Декларация, с нотариална заверка на подписите за избрания режим или удостоверение от нотариус (при брачен договор)
ТАКСА: няма
СРОК: Веднага
Формуляр на заявление:
Заявление

УСЛУГА № 1028
ИЗДАВАНЕ НА ПЪЛНИ ПРЕПИСИ ИЛИ ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
* Заявлението се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК: веднага
Формуляр на заявление:
Заявление

УСЛУГА № 1029
ПРЕСЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
* Заявлението се подава лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Заверен превод на акта за гражданско състояние на български гражданин в чужбина;
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице.
ТАКСА: няма
СРОК: 2 дни

Формуляр на заявление:
Заявление

УСЛУГА № 1030
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО
Необходими документи:
- Заявление и декларации по образец;
- Лични карти на родителите/съпруга/;
(Декларация настойничество)
(Декларация попечителство)
Декларация по чл.158 от СК;
- Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;
- За малолетни и непълнолетни –препис извлечение от акт за смърт на родител и /или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права;
* За деца от SOS селището не се изискват нотариално заверени декларации
ТАКСА: НЯМА
СРОК: 30 дни

УСЛУГА № 1031
УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
Необходими документи:
- Заявление по образец;
*Заявлението се отправя лично от физическото или чрез изрично упълмомощено друго лице;
- Удостоверение за раждане;
- Снимки в ляв полуанфас - 2бр.;
- Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната -изселнически паспорт, писма за изселване от МВР и др.;
- Могат да се представят и документи ,издадени от държавата на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите подадени на чужд език трябва да бъдат преведени и легализирани;
- Справка по регистрите за населението относно гражданството на лицето;
- Документ за платена държавна такса;
Заявление


УСЛУГА № 1032
ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ
Необходими документи
- Молба по образец;
*Молбата се отправя лично от физ. лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
- Нотариално заверена декларация по обрзец - чл. 117 т.3 и т.4 от КМЧП.
- Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощено лице;
- Преведено и заверено чуждестранно решение, влязло в законна сила;
ТАКСА: 10 лв.
СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление:
Молба
Декларация
1032 Декларация

УСЛУГА N 1033
ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС ПРЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ЗОНИ В ОБЩИНА ТРЯВНА
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Копие от талона на МПС;
- Документ за регистрация на търговския обект - важи за собственик, наемател или ползвател /т.2 / ;
- Служебна бележка от съответното юридическо лице или търговец, удостоверяваща правото на дистрибуторство -важи за дистрибутори / т.3 / ;
- Квитанция за платена такса.

ТАКСА:
I. За леки автомобили
1. 07.00 ч. - 09.00 ч. и 16.00 ч. - 17.00 ч. в делнични дни - 40,00 лв. на тримесечие;
2. 09.00 ч. - 16.00 ч. и 17.00 ч. - 22.00 ч. в делнични, почивни и празнични дни - 100,00 лв. на тримесечие;
II. За лекотоварни автомобили, бусове и камиони до 3,5 тона:
1. 07.00 ч. - 09.00 ч. и 16.00 ч. - 17.00 ч. в делнични дни - 90,00 лв. на тримесечие;
2. 09.00 ч. - 16.00 ч. и 17.00 ч. - 22.00 ч. в делнични, почивни и празнични дни - 300,00 лв. на тримесечие;
СРОК: 3 дни

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif