Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Банкови сметки


Обслужваща банка: ДСК АД, клон Трявна
ул."Ангел Кънчев" № 36

BIC: STSABGSF

Бюджетна разплащателна сметка:

IBAN: BG26STSA93003111039300

Набирателна сметка (депозити):

IBAN: BG81STSA93003304591237

Бюджетна приходна сметка:

IBAN: BG31STSA93008411029000
 
Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извършват банкови преводи по следната сметка на Община Трявна:

IBAN: BG31STSA93008411029000, BIC: STSABGSF,  ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА ДСК ТРЯВНА

Кодове за вид плащане:

44 14 00 - Окончателен годишен патентен данък
44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 - Данък върху наследствата
44 23 00 - Данък върху превозните средства
44 24 00 - Такса Битови отпадъци
44 25 00 - Данък припридобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00 - Туристически данък
44 34 00 - Други данъци /пътен данък/
44 80 13 - Такса куче
44 80 07 - Такси за административни услуги
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif