Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Профил на купувача до 31.05.2017 г.

11.07.2017
Обявление за възложена поръчка по ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017г., по 6 обособени позиции“

Обявление


10.07.2017
Обявление за прекратена процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца (пет години)“

Обявление АОП


06.07.2017
Протоколи от дейността на комисията и решение за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“

Протокол 1Протокол 3Протокол 4Протокол 5Протокол 6Решение за избор на изпълнител


28.06.2017
Протокол №2 от работата на Комисията в процедура чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“

Протокол №2


20.06.2017
Протоколи, доклад от дейността на комисията и решение в открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД -град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“

Протокол №1Протокол №2ДокладРешение


14.06.2017
Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП в обществена поръчка по чл.20, ал.3 чрез Обява с предмет:„Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“

Протокол №1


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif