Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Търгове и конкурси

07.07.2017
Заповед № 401/07.07.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем

Заповед № 401/07.07.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  част от имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение №2 /изработване на накити от злата и сребро/ , с полезна площ 8.68кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ - Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


03.07.2017
Заповед № 365/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем

Заповед № 365/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години  на  имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ 20.00 кв.м. и санитарен възел с площ 4.80кв.м., находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор   73403.501.1386.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, ( АОС №1/23.02.2006г.) гр. Трявна, ул.”П.Р.Славейков” № 2.


03.07.2017
Заповед № 366/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 366/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот с площ 2 (два) кв.м. от имот, частна общинска собственост представляващ: сграда с идентификатор 73403.501.1166.3: застроена площ 181кв.м, брой етажи 2, предназначение: Сграда за култура и изкуство, попадаща в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1166 по КК и КР на гр. Трявна, одобрени със заповед РД-18-21 от 12.05.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София, целия с площ 13539 кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на...


07.06.2017
Заповед № 330/07.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед № 330/07.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години  на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение №7 /дърворезба/, находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ - Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7.


10.05.2017
Заповед № 262/10.05.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед № 262/10.05.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години  на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: седем помещения, находящи се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София, / АОС 50/31.08.1997г./ - Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7


20.04.2017
Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на имот частна общинска собственост помещение с полезна площ от 15.18 кв.м, намиращо се на партера в сграда с идентификатор  73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна, обл.Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010г. на изп.директор на АГКК гр.София – гр.Трявна, ул.”Лясков дял” № 1 - Информационен пункт на аптека.Заповед 228/20.04.2017 г.


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif