Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Селско стопанство


На основание чл. 37ж. ал. 4 от ЗСНЗЗ за изготвяне на споразумение за създаване на масиви за ползване за насита, мери и ливади, във връзка е § 3 от Преходните и заключителна разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСНЗЗ (обн. ДВ. бр. 13 07 2017 ) и на основание чл. 3. ал. 4 от Устроиствен правилник на ОД "Земеделие" (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г., посл. пзм. и доп. ДВ бр. 12 от 12 Февруари 2016.) 3 А П O В Е Д № РД - ЗА - 16/02.03.2017г. гр. Габрово


Регистър на общински поземлен фонд с начин на трайно ползване: "пасище", "мера", "ливада"

Регистър Бангейци
Регистър Белица

Регистър Бижовци

Регистър Енчовци

Регистър Плачковци

Регистър Престой

Регистър Радевци

Регистър Станчов хан
Регистър Трявна
Регистър Фъревци
Регистър Черновръх

Регистър на общински поземлен фонд с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада, нива
 
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif