Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Териториално и селищно устройство

УСЛУГА № 3001
ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/
Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост;

3. Удостоверение за наследници / при необходимост/ ;

4. Ако имотът е земеделска земя – актуална скица от общинска служба „Земеделие и гори“ или

скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта/ валидност –6 месеца от издаването им /

5. Скица от одобрена кадастрална карта/ ако имотът е в населено място без план;

6. Предложение за изменението на ПУП, за имоти в регулация, съгласно чл. 135, ал.2 от ЗУТ;

7. Задание за проектиране по чл. 124, ал. 7 или чл. 125 от ЗУТ, изясняващо инвестиционни намерения;

8. Становища от „ Енерго – Про Мрежи“ АД и „ВиК“ ООД за захранване на имота с ток и вода;

9. Становище от РИОСВ – В.Търново, в случай на смяна предназначението на земеделска земя, а

за останалите случаи, ако се изисква по ЗООС;

10.Становище от Регионална здравна инспекция – Габрово /или Министерство на

здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо установяване на хигиенно – защитна зона;

11.Становище от Министерство на културата за съгласуване на заданието за защитени територии

за опазване на културното наследство;

12.Становище от Агенцията по горите, когато се засягат горските територии т.5, т.7

13. Квитанция за платена цена на услугата;

14. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна;


ТАКСА: 20 лв. / СРОК: 29 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3001

УСЛУГА № 3002
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОДОБРЯВАНЕ ОБЯВЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/
Необходими документи:
1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост;

3. Удостоверение за наследници (при необходимост); 

4. Проект за изменение на ПУП или нов ПУП    

5. Заповед  на Кмета, за изработване на ПУП;

6. Съгласувателни писма от „ЕОН България“ ЕАД и „ВиК“ ООД – ако имотът в земеделска земя;                                                          

7. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Oбщина Трявна;

8. Квитанция за платена такса.


ТАКСА: 50.00 лв. / СРОК: 110 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3002

УСЛУГА № 3003
ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА/ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

1.        Заявление по образец;

2.        Документ за собственост;

3.        Разрешение за строеж, актове за узаконяване или удостоверения за търпимост на всички съществуващи сгради в имота;

4.        Актуална скица от Агенцията по кадастъра;

5.        Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;

6.        Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 15.00 лв.
Забележка:
-За издаване на виза върху готова скица от КК и КВСЗЗ- 10.00 лв.

-За издаване на виза върху готова скица от КК и КВСЗЗ/за узаконяване/- 30.00 лв.
СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 3004
СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ /ИП/
Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост;

3.Виза за проектиране в случаите чл.140,ал.3 от ЗУТ

4. Ако имотът е земеделска земя/ в т.ч. със сменено предназначение/ - актуална скица от Общинска служба „Земеделие и гори“, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта / валидност – 6 месеца от издаването им/;

5. Скица от одобрена кадастрална карта / ако имотът е в населено място без план/‘

6.Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание , определени съгласно Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти – архитектура; конструктивна /конструктивно становище/; геодезическа /трасировъчен план и вертикална планировка; ВиК, Ел, ОВК и др. инсталационни, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфрастуктура; ПБЗ; технологична; ПБ и др. в зависимост от спецификата на обекта

7. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда/ в случаите, когато се изисква/;

8. Оценка на съответствието, изготвена от лице по чл.142,ал.6 от ЗУТ, или искане за разглеждане

от общинския експертен съвет в случаите по чл.143,ал. 3 от ЗУТ -  за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя, окомплектована с необходимите лицензи и удостоверения за правоспособност;

9.Положително становище на органите по пожарна беопасност за строежите от първа и втора категория;

10.Становище от регионална здравна инспекция – Габрово / или Министерство на здрвеопазването/ за случаите, в които е необходимо;

11. Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност;

12.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата инфрастуктура

13.Квитанция за платена такса за одобряване на проекти.

 

ТАКСА: определя се на база РЗП или линейни метри :
Строежи от първа категория - 210 +1.60 РЗП / L /
Строежи от втора категория -190 +1.20 РЗП / L /
Строежи от трета категория - 150 +1.00 РЗП / L /
Строежи от четвърта категория - 110 +0.80 РЗП / L /
Строежи от пета категория -70 +0.60 РЗП / L /
Строежи от шеста категория - 30 +0.40 РЗП / L /
*одобряване на нови инвестиционни проекти при реконструкции, основни ремонти и промяна предназначението – 50 % от таксата.

СРОК: с доклад - 14 дни / без доклад - 30 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3004

УСЛУГА № 3005
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
Необходими документи:

1.Завление по образец;

2. Документ за собственост / в т.ч. удостоверение за наследнци/;

3. При съсобствен имот или обект в режим на етажна собственост;

    а) Нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обектите при обект на първия или на полуподземния етаж;

   б) Решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища – непосредствени съседи на обекта при обект по ал. 3 на друг надземен етаж и при преустройсто с промяна на предназначението на жилище при условията на ал.4;

   в) При промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване по чл.39 ал.2 от ЗУТ, освен съгласията по чл.38 от ЗУТ и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти;

  г) Договор в нотариална форма с останалите собственици по чл. 183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот;

 д) Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост по чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда етажна собственост;

  е) Писмено нотариално съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващо застрояване, които се разрешават при условията на чл.41, ал.2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка с чл.21, ал.4 от ЗУТ;

4. Едно копие от одобрен инвестиционен проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности/ описват се всички части на проекта/;

5. Оценка за съответствието, изготвена от лица по чл. 142, ал. 6 т.2 от ЗУТ окомплектована с изискващите се лицензи, застраховки, удостоверения за правоспособност и др./ или протокол от ОЕСУТ в случаите по чл.142, ал.6 т.1 от ЗУТ;

6. Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта: Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; Решение на Комисия по чл. 17, ал.1 т.1 от ЗОЗЗ/ за земеделски земи със сменено предназначение/; Съгласувателно писмо от НИНКН за

обекти – недвижима културна ценност; Становище за противопожарна осигуреност на обекта от РСПБЗН за обекти I и категория; Разрешително от МОСВ – Басейнова дирекция; Становище от ДИТН; Разрешение от МРРБ по чл. 96 от ЗУТ/ строителство в свлачищни райони/; Становище от Министерство на здравеопазването; Становище от ОПУ; Становище от КАТ; Становище от Агенцията по горите, когато се засягат горските територии и др.;

7. Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради/ разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и др./

8. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техничекската инфраструктура;

9.Заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфрастуктура през общински имот – чл.193, чл. 4 от ЗУТ или договор между собствениците на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите по чл.193 ал.1 от ЗУТ;

10. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна

11. Квитанция за платена такса

 

* ЗАБЕЛЕЖКА: За обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на проекти, се представят документи по т.1, 2, 7, 8 и становище от инженер-конструктор
ТАКСА:
Строежи от първа категория - 200.00 лв;
Строежи от втора категория - 180.00 лв;
Строежи от трета категория - 140.00 лв;
Строежи от четвърта категория - 100.00 лв;
Строежи от пета категория - 60.00 лв;
Строежи от шеста категория - 20.00 лв;
*при презаверяване на разрешение на строеж – 50% от предвидената такса по общия ред.
*при комплексен проект за инвестиционна инициатива 130 % от предвидената такса по общия ред
СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3005

УСЛУГА № 3006
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖ ОТ IV КАТЕГОРИЯ
Необходими документи:
1.Заявление по образец;

2.Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот , или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

3.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

а)разрешение за строеж(акт за узаконяване)

б)протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

в)заверена заповедна книга;

г)акт обр.14 за приемане на конструкцията;

д)констативен акт по чл. 176,ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;

e)документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

4. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

5.Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;

a) Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от специализираните контролни органи – РСПБЗ, РЗИ, АХ, ДИТН, РИОСВ, НИНКН и др/;

6. Пълномощно на упълномощеното лице;

7. Технически и енергиен паспорт на строежа;

8. Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

              

ТАКСА: съгласно чл.13 от  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Трявна/ СРОК: 7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3006

УСЛУГА № 3007
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖ ОТ V КАТЕГОРИЯ
Необходими документи:

1.     -   Заявление по Образец

2.      -  Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имоит по силата на специален закон

3.      - Разрешение за строеж (акт за узаконяване)

4.      -  Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

5.      -  Заверена Заповедна книга

6.      -  Акт обр. 14 за приемане на конструкцията

7.      -  Констативен акт по чл. 176 ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения

8.      -  Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

9.      -  Удостоверение по чл. 54 а ал. 3 от ЗКИР

10.  -  Технически и енергиен паспорт на строежа

11.  -   Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

12.  -   Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от специализираните контролни органи –РСПБЗ, РЗИ, ДВСК, ДИТН, РИОСВ и др/

13.  -   Пълномощно на упълномощеното лице

14.  -   Квитанция за платена цена на услуга  


УСЛУГА № 3008
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ ПО  ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Необходими документи:
1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост;         

3. Удостоверение за наследници /по необходимост/;

4. Скица на имота от действащ регулационен план;

5. Скица от АГКК/ за имоти с одобрена кадастрална карта;

6. Нотариално завeрена декларация за годината на строителство на сградата

7. Квитанция за платена такса.;

8. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Общината.


ТАКСА: 10.00 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3008

УСЛУГА № 3009
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ЧЛ.56 ЗУТ
Необходими документи:
      1.        Заявление по образец;

2.        Документ за собственост на ПИ, в който ще се поставя съоръжението;

3.        Проект на съоръжението, одобрен от Главния Архитект на Общината

4.        Схема за разполагане

5.        Договори с експлоатационните дружества при захранване на обекта с ток и вода

6.        Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;

7.        Квитанция за платена такса.


ТАКСА:20.00 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3009

УСЛУГА № 3010
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ
Необходими документи:
1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост или писмено съгласие на собственика/собствениците на сградата, терена или съоръжението, за имоти, които не са общинска собственост; документ за съгласуване с НИНКН /когато е необходимо/;

3. Ситуационно предложение за желаното място на разполагане;

4. Архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб и/или снимки, колажи и други материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда;

5. Конструктивен проект (при наличие на носеща конструкция);

6. Инсталационен проект в случаите на светлинна реклама;

7. Удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя, когато последния е лице, регистрирано по търговския закон;

8. Удостоверение за липса на задължения към община Трявна;

9. Документ за платена такса за издаване на разрешение за поставяне.


УСЛУГА № 3011
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Необходими документи:
            1. Заявление по образец;

            2. Разрешение за строеж  № ...........................................

                                                                      /за нов строеж/

3. Документ за собственост и скица на имота /за авариен ремонт/

4. Квитанция за внесен депозит;

5. Одобрен проект или план-схема на разкопавания участък

6.Схема за временна организация на движението (съгласувано с Пътна полиция)

   7. Удостоверение за наличие /липса на задължения към община Трявна.


ТАКСА: НЯМА / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3011

УСЛУГА № 3012
УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ ПО ЧЛ.193 ОТ ЗУТ, ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост;

3. Одобрен и съгласуван проект;

4. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна.

5. Квитанция за платена такса


ТАКСА: 50.00 лв. / СРОК: 30 дни

УСЛУГА № 3013
ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА И УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.13 ОТ ППЗСПЗЗ
Необходими документи:
               1.        Заявление по образец;

2.        Решение на поземлена комисия за правото на собственост;

3.        Документ за собственост;

4.        Удостоверение за наследници /при необходимост/

5.        Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;

6.        Квитанция за платена такса.


ТАКСА: 5.00 лв. / СРОК: 30 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3013

УСЛУГА № 3014
ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
Необходими документи:

1.   Заявление по образец;

2.        Документ за собственост;

3.        Документи удостоверяващи уредени сметки по регулация /продаваеми места/, когато такива са предвидени в дворищнорегулационните планове във връзка с пар. 8, ал.2 от ПР на ЗУТ

4.        Удостоверение за наследници /при необходимост/;

5.        Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;

6.        Квитанция за платена такса.

ТАКСА:  за формат А4- 10.00 лв.
             за формат А3- 15.00 лв.

СРОК: 7 дни

УСЛУГА № 3015

ДОПЪЛВАНЕ (ПОПРАВКА) НА ОДОБРЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН


1.                   Заявление по образец;

2.                   Документ за собственост;

3.                   Удостоверение за наследници /при необходимост/;

4.                   Проект за поправка на плана, изработен от правоспособно по Закона за кадастъра и имотния регистър лице – 2 екземпляра;

5.                   Списък на заинтересованите собственици, засегнати от изменението, съдържащ данните за № на имота, име на заинтересования собственик и адрес

6.                   Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна.

ТАКСА: няма
СРОК: 31 дни

УСЛУГА № 3016
ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА С ИЗТЕКЪЛ 6-МЕСЕЧЕН СРОК
Необходими документи:
               1.        Заявление по образец;

2.        Документ за собственост;

3.        Удостоверение за наследници /при необходимост/;

4.        Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;

5.        Квитанция за платена такса.


ТАКСА: 2.00 лв.
СРОК:  7 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3016

УСЛУГА № 3017
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.54 ,АЛ.3 ОТ ЗКИР
Необходими документи:
1.     Заявление по образец;
2.      Документ за собственост;
3.      Разрешение за строеж № ........;
4.      Скица за проучване и проектиране;
5.      Екзекутивна документация;
6.      Геодезическо заснемане;
7.      Данни за правоспособното лице, извършило заснемането;
8.      Служебна бележка от ОС “Земеделие и гори” Трявна – за строежи в земеделски земи и гори.
9.      Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;     
10.   Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв.
СРОК:  7 дни

УСЛУГА № 3018
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЕЧ ОТ ЗЕМИ В РЕГУЛАЦИЯ
Необходими документи:
 1.        Заявление по образец;
 2.        Документ за собственост №............................
 3.        Скица на имота;
 4.        Удостоверение за наличие/липса на задължения към Общината
 


ТАКСА: за орех, череша, липа, черница, кестен – 5.00лв./дърво
ТАКСА: за всички останали видове - 3.00 лв.
СРОК: 30 дни
При нужда от транспортиране:
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА – ЦЕНА/КУБ.М.
5.00 лв./куб. м. – за орех, череша, липа, кестен, черница;
3.00 лв./куб.м. – за останалите дървета;
1.00 лв./куб.м. – за дърва за огрев.
Формуляр на искане: изтеглете 3018

УСЛУГА № 3019
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА БРАНЕ НА БИЛКИ ОТ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА:
- за издаване на позволително - 5.00 лв.
- за издаване на удостоверение за добито количество – 10.00 лв.
СРОК: 5 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3019

УСЛУГА № 3020
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ ИМОТА Е В ПОЛИГОН
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Молба-декларация за обстоятелствена проверка /при необходимост/;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 5.00 лв. / СРОК: 7 дни
Формуляр на искане: изтеглете 3020

УСЛУГА № 3021

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЗУТ
Необходими документи:
- Искане по образец;
- Документ за собственост;
- Строителни книжа;
- Квитанция за платена такса;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна
ТАКСА: 5,00 лева / СРОК: 7 дни
Изтегли: 3021УСЛУГА № 3023
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ЦЕЛ РАЗПОЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Необходими документи:
- Искане по образец;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА:
НА ДЕН     НА МЕСЕЦ
ЗА ТРЯВНА     0,20 ЛВ.     5,00 ЛВ.
ЗА ПЛАЧКОВЦИ    0,15 ЛВ.     3,00 ЛВ.
КВ. НА ТРЯВНА, ПЛАЧКОВЦИ И СЕЛА    0,10 ЛВ. 2,00 ЛВ.
СРОК: 3 дни
Формуляр на искане: изтеглете 3023

УСЛУГА № 3024
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕАЛНО ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ НА СГРАДИ ПО ЧЛ.202 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Удостоверение за наследници /при необходимост/;
- Строителни книжа /проект, разрешение за строеж и др./
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 10.00 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3024
УСЛУГА № 3025
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ ПО ЧЛ.194 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Документ за собственост;
- Разрешение за строеж;
- Виза за проектиране;
- Предписание на контролни или разпоредителни органи;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платена такса;
ТАКСА: няма / СРОК: 30 дни
Формуляр на заявление: изтеглете 3025

УСЛУГА № 3026
ПРИСЪСТВИЕ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖА
Необходими документи:
- Искане по образец;
- Одобрен технически или инвестиционен проект;
- Документи, посочени в част I, т. 1 на приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г.;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платена такса.

ТАКСА: 10.00 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на искане: изтеглете 3026

УСЛУГА № 3027
СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВЕН АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОЕЖА С ИЗДАДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА И ЗА ТОВА, ЧЕ ПОДРОБНИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ПРИЛОЖЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО
Необходими документи:
- Искане по образец;
- Разрешение за строеж;
- Одобрен технически или инвестиционен проект;
- Протокол образец 2;
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платена такса.
* ЗАБЕЛЕЖКА: Техническият /инвестиционният/ проект се представя при проверката[
ТАКСА:
30.00 лв. / СРОК: 14 дни
Формуляр на искане:
изтеглете 3027

УСЛУГА № 3028
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ППС С ТОВАРОНОСИМОСТ OT 10 ДО 18 ТОНА
Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Разрешение за строеж (в случаите когато се изисква);
- Становище за депониране на строителни отпадъци и/или земни маси (когато се превозват строителни отпадъци)
- Разрешение за сеч или документ за закупуване (когато се превозва дървесина);
- Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
- Квитанция за платен депозит;
- Квитанция за платена такса.
ТАКСА: 10.00 лв. + депозит / СРОК: 14 дни
Формуляр на искане: изтеглете 3028
* ЗАБЕЛЕЖКА: При издаване на разрешение за специално ползванена пътища се заплаща такса , съгласно Тарифа за определяне на таксите , които се събират съгласно НУОП

УСЛУГА № 3029
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗАСНЕМАНЕ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ
-  Заявление по образец;
-  Документ за собственост;
-  Удостоверение за наследници;
-  Декларация за установяване времето на извършване на незаконния строеж, съгласно §127,ал.8 от ПЗР към ЗИДЗУТ;
- Проект заснемане за узаконяване;
- Становище на инженер - конструктор;
-  Декларация от заинтересованите лица за съгласие с узаконяването (нотариално заверена);
-  Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;
-  Квитанция за платена такса.
ТАКСА: съгласно чл.36, т.9“в“ и т.10“а“ от НОАМТЦУ

УСЛУГА № 3030

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖ

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост;

3. Удостоверение за наследници /по необходимост/;

4.Разрешение за строеж;

5. Протокол за линия и ниво – заверен по нива;

6. Акт – Образец 14 за приемане на конструкцията;

7.Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна;

8. Квитанция за платена такса; 

ТАКСА:30.00 лв.


УСЛУГА № 3031 ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ПО ЧЛ. 190 ОТ ЗУТ

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост;

3 Удостоверение за наличие/липса на задължения към община Трявна

 

 ТАКСА: няма / СРОК: 30 дни

УСЛУГА № 3032
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС
Заявление

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ

ТАКСА : НЯМА
СРОК: 7 ДНИ

 
УСЛУГА № 3033
ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ


Необходими документи:

                1.Заявление по образец; Заявление
                2.Документ за собственост;
                3.Удостоверение за наследници (при необходимост);
                4.Квитанция за платена цена на услуга

ТАКСА:
За документ А 4 - 5лв.
За чертеж - 10 лв.
СРОК: 14 дни

Услуга № 3034
ИСКАНЕ за представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
            
              1.Заявление по образец;
              2.Технически паспорт на сградата в 2 екземпляра, като на един от тях е приложен и магнитен носител;
              3. Квитанция за платена цена на услуга;
               
ТАКСА: 10лв.
СРОК: 7 дни

Услуга № 3035 
Приемане и заверяване на екзекутивна документация


Необходими документи:
                         1. Заявление по образец; Заявление
                         2. Издаденото разрешение за строеж;
                         3. Документ за собственост;
                         4. Удостоверение за наследници (при необходимост) ;
                         5. Екзекутивната документация - 2 екземпляра от проекта по всички части;
                         6. Квитанция за платена цена на услуга.

Услуга № 3041
Съгласуване и одобряване на съществени изменения в инвестиционен проект

Необходими документи:
                         1. Заявление по образец; Заявление
                         2. Издаденото разрешение за строеж - втори оригинал;
                         3. Документ за собственост;
                         4. Удостоверение за наследници (при необходимост);
                         5. Други документи, обосноваващи променените обстоятелства (преработка на инвестиционен проект, нови документи за собственост, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице и др.);
                         6. Квитанция за платена цена на услуга.

ТАКСА: Изчислява се според случая
СРОК: С доклад 30 дни / Без доклад - 14 дни

Услуга №3042
Вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж

Необходими документи:
                      1. Заявление по образец; Заявление
                         2. Издаденото разрешение за строеж - втори оригинал;
                         3. Документ за собственост;
                         4. Удостоверение за наследници (при необходимост);
                         5. Други документи, обосноваващи променените обстоятелства (преработка на инвестиционен проект, нови документи за собственост, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице и др.);
                         6. Квитанция за платена цена на услуга.


ТАКСА: Изчислява се според случая
СРОК: 10 дни


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif