Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Други

 
Указания за регистрация по Закона за управление на етажната собственост

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка със задължението за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, в изпълнение на Закона за управление на етажната собственост /ЗЕУС/ (обн. ДВ бр.6 от 23.01.2009 г., в сила от 01.05.2009 год. ), и Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (обн. ДВ бр.50 от 03.07.2009 г.)

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОБЕКТИ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ СЛЕДНОТО:

І. Свикване на Общо събрание на собствениците, на което да бъдат взети решения за:
• Определяне формата на управление и управителните органи /чл.9 и чл.10 от ЗУЕС/;
• Приемане на Правилник за вътрешния ред на етажната собственост, /чл.11, ал.3 от ЗУЕС/, съгласно примерния правилник утвърден от МРРБ /чл.11, ал.5 ЗУЕС/;
• Създаване Книга на собствениците /чл.7 от ЗУЕС/, по утвърдения образец от МРРБ /чл.7, ал.7 ЗУЕС/

ІІ. Подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.5, ал.2 от Наредбата за вписване в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост
• Заявлението се подава в административната сграда на община Трявна, ул. Ангел Кънчев ” № 21, в Центъра за информация и услуги на гражданите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
• ЗАЯВЛЕНИЕТО се подава от председателя на управителния съвет/ управителя на етажната собственост

• Необходими документи:
1. При управление на етажна собственост от Общо събрание:
- Заявление по чл.5, ал.2 по образец- попълнено.
- Копие от протокола от общото събрание на собствениците, заверен от председателя на управителния съвет/управителя
- Заявителят представя лична карта на служителя, приемащ заявление, само за сверяване на самоличността;
2. При управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците:
- Заявлението към чл.5, ал.2 по образец - попълнено
- Заявление за вписване на Сдружението /няма утвърден образец/
- списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и адреса в етажната собственост
- копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /управителя
- Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет/управителя
- нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

ІІІ. Вписване в РЕГИСТЪРА на сградите в режим на етажна собственост
• В 14-дневен срок от внасяне на заявлението длъжностно лице от общинската администрация проверява получената информация в заявлението и вписва данните в регистъра или ако установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на закона указва на управителния съвет/управителя на съответната етажна собственост да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите.

• Когато непълнотите или неточностите не бъдат отстранени в 7-дневния срок, кметът на общината постановява мотивиран отказ за вписване.

Книга на собствениците (.doc формат 75KB)

Заявление по чл.5, ал.2 (.doc формат 46KB)

Примерен протокол (.doc формат 47KB)
-----------------------------------
Закон за управление на етажната собственост - Обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г. (.pdf формат 1,46MB)

 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif