Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Наредби

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 20.07.2017 Г.

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 20.07.2017 Г.

Наредба №4 за търговската дейност на територията на Община Трявна, публикувана на 26.05.2017 г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 06.04.2017 Г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПУБЛИКУВАНА НА 06.04.2017 Г.


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПУБЛИКУВАНА НА 01.02.2017 Г.2017 година


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 07.12.2016 Г.НАРЕДБА ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 07.12.2016 Г.


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 10.11.2016 Г.

НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И РЕДА ЗА ТУХНОТО ВПИСВАНЕ, публикувана на 07.09.2016 г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 02.08.2016 Г.

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 02.08.2016 Г.

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧАЛНИЯ /МИНИМАЛЕН/ РАЗМЕР НА МЕСЕЧНИЯ НАЕМ ЗА 1 КВ. М ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПОД НАЕМ /в лева/, публикувана на 07.07.2016 г.

НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 07.07.2016 Г.

НАРЕДБА №20 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 07.06.2016 Г.

НАРЕДБА №3 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПУБЛИКУВАНА НА 31.03.2016 Г.

НАРЕДБА №7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ-ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 12.05.2015 Г.

 Наредба №21 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Трявна, приета с Решение № 64 от 25.05.2009 г. - ОТМЕНЕНА с Решение № 65 от 29.04.2015 г.

НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА №26 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 29.09.2014 Г.

НАРЕДБА №2 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 22.08.2014 Г.

НАРЕДБА №25 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 10.07.2014 Г.

НАРЕДБА №24 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ КЛАС В, ПУБЛИКУВАНА НА 10.07.2014 Г.

НАРЕДБА №10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ И РАЗПОЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ОБЯВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 10.07.2014 Г.

Тарифа за таксите, които се заплащат по Наредба за организация, осъществяване и контрол на рекламната дейност и разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията на община Трявна, публикувана на 26.05.2014 г.

НАРЕДБА №14 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 06.02.2014 Г.

НАРЕДБА №5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, ПУБЛИКУВАНА НА 04.01.2014 Г.

НАРЕДБА №11 ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, ПУБЛИКУВАНА НА 26.06.2013 Г.

НАРЕДБА №6 ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА №8 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА №9 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ

НАРЕДБА №12 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА №15 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА
Тарифа за определяне на таксите, които се събират по Наредба за управление на общинските пътища в община Трявна

НАРЕДБА №16 ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА №17 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА № 18 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА №19 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА №22 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

НАРЕДБА №23 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА ТРЯВНА
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif